Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBK22
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo 2024
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština iz oblasti osiguranja, kako sa teorijskog aspekta tako i sa aspekta poslovne prakse osiguravajućih kompanija. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa značajem i ulogom osiguranja za stanovništvo i privredu, da definišu osnovne elemente osiguranja i vrste osiguranja, da sagledaju razvijenost sektora osiguranja u Republici Srbiji i u svetu, kao i da definišu postojanje međuzavisnosti ekonomskog razvoja zemlje i sektora osiguranja. Cilj je da studenti steknu funkcionalna znanja i veštine koje će moći direktno da primene u praksi i daljem stručnom i naučnom usavršavanju.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Osnovi osiguranja, studenti će biti u stanju da: definišu subjekte u sektoru osiguranja; uoče razliku između rizika i osiguranog slučaja; analiziraju ekonomske vesti i njihov uticaj na sektor osiguranja; analiziraju kretanja na tržištu osiguranja; analiziraju dokumenta u osiguranju.
Teorijska nastava:
- Pojam osiguranja.
- Elementi osiguranja.
- Subjekti osiguranja.
- Oblici organizovanja osiguravajućih društava.
- Dokumenta u osiguranju.
- Vrste osiguranja.
- Osiguranje imovine.
- Osiguranje lica.
- Tržište osiguranja u Srbiji.
- Tržište osiguranja u svetu.
- Međuzavisnost ekonomskog razvoja i sektora osiguranja.
Praktična nastava: analize studija slučaja; seminarski radovi; diskusija; upoznavanje sa dokumentima iz osiguranja, organizacijom društava za osiguranje, vrstama i tarifama osiguranja.
Kočović, J., Šulejić, P., i Rakonjac-Antić, T. Osiguranje Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2010
Milić, D. Osiguranje Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2023
Vaughan, E., & Vaughan, T. Osnove osiguranja: upravljanje rizicima Mate 2000
Janković, D. Osiguranje Alfa-graf NS 2013
Crews, T. B. Fundamentals of insurance South-Western Cengage Learning 2010
Analize studija slučaja, diskusije, analiza primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova.