Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ32
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да студентима омогући овладавање основним појмовно-методолошким категоријама предузетничке активности у савременом пословању. Студенти треба да буду у стању да примене основна аналитичка знања и технике неопходне за успешно отпочињање пословног подухвата и његово вођење у животном циклусу пословања. Такође, циљ предмета је да студенте уведе у материју повезаних наставних дисциплина која се обрађују на вишим годинама студија.
Након успешног завршетка процеса учења у оквиру овог предмета, студент ће бити у стању да:

• разуме изазове предузетништва на глобалној економској сцени,

• користи различита знања и вештине која налазе примену у пракси предузетништва,

• ствара визију развоја бизниса и креира идеје у будућности,

• доноси квалитетну управљачку одлуку у вези бизниса,

• дизајнира оптималне организационе поставке бизниса,

• одговори на креативну деструкцију као нове парадигме у бизнису,

• удовољава клијентима и креира нове потребе,

• комбинује и алоцира ресурсе ради веће успешности.
Теоријска настава

• Пословни амбијент и оквир предузетничке економије.

• Теорије предузетништва.

• Предузетници.

• Стратегије и тактике предузетника.

• Иновације у предузетништву.

• Предузетнички подухват.

• Правни оквир предузетништва.

• Мала и средња предузећа као носиоци привредне активности.

• Држава и предузетништво.

• Међународно предузетништво.Практична настава

• Студије случаја и примери из праксе организација.

• Припрема за самосталну израду студије случаја.


Пауновић, Б. (2014). Предузетништво и управљање малим предузећем. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета.

Deakins, D., & Freel, M. (2012). Предузетништво и мале фирме. Београд: Дата статус.

Hisrich, R. D., Peters, M., & Shepherd, D. A. (2011). Poduzetništvo. Zagreb: Mate.

Scarborough, N. M. (2012). Effective small business management: an entrepreneurial approach. Boston: Pearson.

Reuvid, J. (2011). Start up and run your own business. London: Kogan Page
Предавања и вежбе (фронтално и интерактивно), анализа примера из праксе, обједињавање наученог градива.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10