Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20SA44fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti revizije finansijskih izveštaja, kao preduslova za izražavanje revizorskog mišljenja o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja. Upoznati standarde revizije, profesionalne revizorske organizacije i istaći ulogu profesionalne etike revizora. Uvideti značaj postulata i koncepta revizije, a posebna pažnja se usmerava na metodologiju i hronologiju sprovođenja revizije kao i izradi revizorskog izveštaja.
Po završetku ovog predmeta student će biti u stanju da:
• definiše i objasni ulogu i ciljeve revizije,
• sprovede odgovarajuće revizorske procedure,
• na osnovu pribavljenih revizorskih dokaza izrazi odgovarajuće mišljenje u formi revizorskog izveštaja.
Teorijska nastava
• Uvod u reviziju finansijskih izveštaja.
• Teorijske osnove revizije.
• Profesionalna etika revizije.
• Materijalnost i rizik u reviziji.
• Dokazi u reviziji.
• Postupak revizije.
• Ocena pouzdanosti sistema internih kontrola.
• Uticaj informacionih i telekomunikacionih tehnologija na proces revizije.
• Primena uzorka u reviziji.
• Revizija pozicija finansijskih izveštaja.
• Završna revizija.
• Revizijski izveštaji.
• Interna revizija.
• Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja.
Andrić, M., Krsmanović, B., & Jakšić, D. (2012). Revizija – teorija i praksa. Bečej: Proleter.
Hayes, R., Schilder, A., Dassen, R., & Wallage, P. (2002). Principi revizije (Međunarodna perspektiva). Banja Luka: Savez računovođa i revizora Republike Srpske.
Međunarodna federacija računovođa. (2007). Međunarodni standardi i saopštenja revizije, uveravanja i etike. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije.
Knapp, M. (2013). Auditing cases. Australia: Cengage learning.
Predavanja, interaktivne vežbe, timski rad.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10