Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СА44фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 2+2
Semestar 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање знања из области ревизије финансијских извештаја, као предуслова за изражавање ревизорског мишљења о истинитости и објективности финансијских извештаја. Упознати стандарде ревизије, професионалне ревизорске организације и истаћи улогу професионалне етике ревизора. Увидети значај постулата и концепта ревизије, а посебна пажња се усмерава на методологију и хронологију спровођења ревизије као и изради ревизорског извештаја.
По завршетку овог предмета студент ће бити у стању да:
• дефинише и објасни улогу и циљеве ревизије,
• спроведе одговарајуће ревизорске процедуре,
• на основу прибављених ревизорских доказа изрази одговарајуће мишљење у форми ревизорског извештаја.
Теоријска настава
• Увод у ревизију финансијских извештаја.
• Теоријске основе ревизије.
• Професионална етика ревизије.
• Материјалност и ризик у ревизији.
• Докази у ревизији.
• Поступак ревизије.
• Оцена поузданости система интерних контрола.
• Утицај информационих и телекомуникационих технологија на процес ревизије.
• Примена узорка у ревизији.
• Ревизија позиција финансијских извештаја.
• Завршна ревизија.
• Ревизијски извештаји.
• Интерна ревизија.
• Ревизија консолидованих финансијских извештаја.
Андрић, М., Крсмановић, Б., & Јакшић, Д. (2012). Ревизија – теорија и пракса. Бечеј: Пролетер.
Hayes, R., Schilder, A., Dassen, R., & Wallage, P. (2002). Принципи ревизије (Међународна перспектива). Бања Лука: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске.
Међународна федерација рачуновођа. (2007). Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Београд: Савез рачуновођа и ревизора Србије.
Knapp, M. (2013). Auditing cases. Australia: Cengage learning.
Предавања, интерактивне вежбе, тимски рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10