Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК15
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је разумевање улоге ревизије, увиђање значаја постулата и концепта ревизије и истицање улоге професионалне етике ревизора, као основе за спровођење ревизије. Посебна пажња се усмерава на стицање теоријских и практичних знања примене поступака ревизије, изражавања ревизорског мишљења о истинитости и објективности финансијских извештаја, као и изради ревизорског извештаја.
По завршетку овог предмета студент ће бити у стању да: дефинише и објасни улогу и циљеве ревизије; утврди праг материјалности; процени ризик ревизије и спозна начин извођења ревизијских тестова; оцени поузданост система интерних контрола; примени методе селекције узорка; објасни начин извођења ревизије позиција финансијског извештаја; на основу прибављених ревизорских доказа изрази одговарајуће мишљење у форми ревизорског извештаја.
Теоријска настава:
- Увод у ревизију финансијских извештаја.
- Теоријске основе ревизије.
- Професионална етика ревизије.
- Материјалност и ризик у ревизији.
- Докази у ревизији.
- Поступак ревизије.
- Оцена поузданости система интерних контрола.
- Утицај информационих и телекомуникационих технологија на процес ревизије.
- Примена узорка у ревизији.
- Ревизија позиција финансијских извештаја.
- Завршна ревизија.
- Ревизијски извештаји.
- Интерна ревизија.
- Ревизија консолидованих финансијских извештаја.
Практична настава: анализа примера из праксе; студијски истраживачки рад; дискусије.
Андрић, М., Крсмановић, Б., и Јакшић, Д. Ревизија - теорија и пракса Пролетер 2012
Влаовић Беговић, С., и Томашевић, С. Ревизија Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2021
Међународна федерација рачуновођа Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике Савез рачуновођа и ревизора Србије 2007
Knapp, M. Auditing cases Cengage learning 2013
У току извођења наставе биће комбиновани различити облици рада који укључују предавања, интерактивне вежбе, дискусије, израду и анализу практичних задатака, приступне радове у оквиру којих ће студент обавити самостално истраживање на одабрану проблематику.