Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBK15
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je razumevanje uloge revizije, uviđanje značaja postulata i koncepta revizije i isticanje uloge profesionalne etike revizora, kao osnove za sprovođenje revizije. Posebna pažnja se usmerava na sticanje teorijskih i praktičnih znanja primene postupaka revizije, izražavanja revizorskog mišljenja o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja, kao i izradi revizorskog izveštaja.
Po završetku ovog predmeta student će biti u stanju da: definiše i objasni ulogu i ciljeve revizije; utvrdi prag materijalnosti; proceni rizik revizije i spozna način izvođenja revizijskih testova; oceni pouzdanost sistema internih kontrola; primeni metode selekcije uzorka; objasni način izvođenja revizije pozicija finansijskog izveštaja; na osnovu pribavljenih revizorskih dokaza izrazi odgovarajuće mišljenje u formi revizorskog izveštaja.
Teorijska nastava:
- Uvod u reviziju finansijskih izveštaja.
- Teorijske osnove revizije.
- Profesionalna etika revizije.
- Materijalnost i rizik u reviziji.
- Dokazi u reviziji.
- Postupak revizije.
- Ocena pouzdanosti sistema internih kontrola.
- Uticaj informacionih i telekomunikacionih tehnologija na proces revizije.
- Primena uzorka u reviziji.
- Revizija pozicija finansijskih izveštaja.
- Završna revizija.
- Revizijski izveštaji.
- Interna revizija.
- Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja.
Praktična nastava: analiza primera iz prakse; studijski istraživački rad; diskusije.
Andrić, M., Krsmanović, B., i Jakšić, D. Revizija - teorija i praksa Proleter 2012
Vlaović Begović, S., i Tomašević, S. Revizija Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2021
Međunarodna federacija računovođa Međunarodni standardi i saopštenja revizije, uveravanja i etike Savez računovođa i revizora Srbije 2007
Knapp, M. Auditing cases Cengage learning 2013
U toku izvođenja nastave biće kombinovani različiti oblici rada koji uključuju predavanja, interaktivne vežbe, diskusije, izradu i analizu praktičnih zadataka, pristupne radove u okviru kojih će student obaviti samostalno istraživanje na odabranu problematiku.