Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА44
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање знања из области ревизије финансијских извештаја, као предуслова за изражавање ревизорског мишљења о истинитости и објективности финансијских извештаја. Упознати стандарде ревизије и значај професионалне етике ревизора.
По завршетку овог предмета студент ће бити у стању да:

• дефинише и објасни улогу и циљеве ревизије,

• спроведе одговарајуће ревизорске процедуре,

• на основу прибављених ревизорских доказа изрази одговарајуће мишљење у форми ревизорског извештаја.
Теоријска настава

• Увод у ревизију финансијских извештаја.

• Теоријске основе ревизије.

• Професионална етика ревизије.

• Материјалност и ризик у ревизији.

• Докази у ревизији.

• Поступак ревизије.

• Оцена поузданости система интерних контрола.

• Утицај информационих и телекомуникационих технологија на процес ревизије.

• Примена узорка у ревизији.

• Ревизија позиција финансијских извештаја.

• Завршна ревизија.

• Ревизијски извештаји.

• Интерна ревизија.

• Ревизија консолидованих финансијских извештаја.Практична настава

• Анализа примера из праксе.

• Студијски истраживачки рад.

• Дискусије.
Андрић, М., Крсмановић, Б., & Јакшић, Д. (2012). Ревизија – теорија и пракса. Бечеј: Пролетер.

Hayes, R., Schilder, A., Dassen, R., & Wallage, P. (2002). Принципи ревизије (Међународна перспектива). Бања Лука: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске.

Међународна федерација рачуновођа. (2007). Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике. Београд: Савез рачуновођа и ревизора Србије.

Knapp, M. (2013). Auditing cases. Australia: Cengage learning.
Предавања, интерактивне вежбе, тимски рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10