Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA44
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti revizije finansijskih izveštaja, kao preduslova za izražavanje revizorskog mišljenja o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja. Upoznati standarde revizije i značaj profesionalne etike revizora.
Po završetku ovog predmeta student će biti u stanju da:

• definiše i objasni ulogu i ciljeve revizije,

• sprovede odgovarajuće revizorske procedure,

• na osnovu pribavljenih revizorskih dokaza izrazi odgovarajuće mišljenje u formi revizorskog izveštaja.
Teorijska nastava

• Uvod u reviziju finansijskih izveštaja.

• Teorijske osnove revizije.

• Profesionalna etika revizije.

• Materijalnost i rizik u reviziji.

• Dokazi u reviziji.

• Postupak revizije.

• Ocena pouzdanosti sistema internih kontrola.

• Uticaj informacionih i telekomunikacionih tehnologija na proces revizije.

• Primena uzorka u reviziji.

• Revizija pozicija finansijskih izveštaja.

• Završna revizija.

• Revizijski izveštaji.

• Interna revizija.

• Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja.Praktična nastava

• Analiza primera iz prakse.

• Studijski istraživački rad.

• Diskusije.
Andrić, M., Krsmanović, B., & Jakšić, D. (2012). Revizija – teorija i praksa. Bečej: Proleter.

Hayes, R., Schilder, A., Dassen, R., & Wallage, P. (2002). Principi revizije (Međunarodna perspektiva). Banja Luka: Savez računovođa i revizora Republike Srpske.

Međunarodna federacija računovođa. (2007). Međunarodni standardi i saopštenja revizije, uveravanja i etike. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije.

Knapp, M. (2013). Auditing cases. Australia: Cengage learning.
Predavanja, interaktivne vežbe, timski rad.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10