Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST26
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Fundamentalni cilj izučavanja predmeta Osnove turizma i hotelijerstva jeste,da student spozna pojam i istorijsku uslovljenost turizma i hotelijerstva i promena u njima, kao i da se upozna sa osnovnim faktorima i pojavnim oblicima savremenih tendencija turizma u svetu i našoj zemlji. Takođe se mora istaći, da je cilj ovog predmeta da se, na logično smišljen i koherentno sačinjen način, obuhvati ukupna problematika osnova turizma i hotelijerstva i to kako sa stanovišta teorijsko-metodološkog fundamenta, tako i sagledišta njegove aplikacije u sadržajnoj analizi prostornih aspekata turizma i hotelijerstva i njihovih različitih pojavnih oblika.
Nakon izučavanja ovog predmeta studentiće biti u stanju da prepoznaju, savladaju i prihvate osnovne pojmove u turizmu i hotelijerstvu, definišu i procene pozitivnei negativne strane u ovoj delatnosti i na taj način dalje primene to znanje prilikom izučavanja drugih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva. Ishod ove nastavne jedinice je da studenti upoznaju, navedu i objasne sve segmente, motive i faktore koji su glavni indikatori turističkih kretanja; da prepoznaju pojave u turizmu, da ih klasifikuju, objasne, te da kroz konkretne primere upoznaju savremena dešavanja u turističkoj privredi u cilju stvaranja i pronalaženja sopstvene ideje rada u turizmu. Ishod ovog predmeta akcentovan je takođe na osposobljavanju studenata za definisanje pojava neposredno u prostoru, ali ne samo pojava koje su direktno vezane za turizam, već i pojava koje su najvećim delom ekonomske prirode, koje su uslovljene razvojem ili uslovljavaju razvoj turizma.
Teorijska nastava:

• Teorijske osnove turizma.

• Pojam i istorijska uslovljenost promena u turizmu.

• Turistička kretanja i njihovo razvrstavanje.

• Fundamentalni oblici poznatih turističkih kretanja.

• Turistička potreba – suština, oblici, elementi, promene.

• Turistički motivi – prirodni, društveni, receptivni, komunikativni, posrednički, ljudski.

• Baza informacija u turizmu – turistički promet i upravljanje turizmom.

• Turistički proizvod, doživljaj, zadovoljstvo i marketing u turizmu.

• Turistički prostor – valorizacija, uređenje, zaštita, održivost.

• Savremene tendencije u turizmu sveta i turizmu u Srbiji.

• Problemi postmoderne teorije turizma.

• Globalna kultura i turizam.

Praktična nastava

• Izrada i prezentacija seminarskih radova.
Čomić, Đ., Jović, G., & Popović, I. (2008). Osnove turizma. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Janićević, S. (2008). Usluge u ugostiteljstvu sa tehnikom usluživanja, opremom i inventarom. Novi Sad; PMF.

Kosar, LJ. (2015). Hotelijerstvo 1. Beograd: Visoka hotelijerska škola.

Kosar, LJ. (2013). Hotelijerstvo 2. Beograd: Visoka hotelijerska škola.
Predavanja, vežbe, interaktivna nastava uz korišćenje audio-vizuelne opreme, analiza članaka i studija iz časopisa i sa interneta.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja