Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ26
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 3
Статус предмета Обавезни
Фундаментални циљ изучавања предмета Основе туризма и хотелијерства јесте,да студент спозна појам и историјску условљеност туризма и хотелијерства и промена у њима, као и да се упозна са основним факторима и појавним облицима савремених тенденција туризма у свету и нашој земљи. Такође се мора истаћи, да је циљ овог предмета да се, на логично смишљен и кохерентно сачињен начин, обухвати укупна проблематика основа туризма и хотелијерства и то како са становишта теоријско-методолошког фундамента, тако и сагледишта његове апликације у садржајној анализи просторних аспеката туризма и хотелијерства и њихових различитих појавних облика.
Након изучавања овог предмета студентиће бити у стању да препознају, савладају и прихвате основне појмове у туризму и хотелијерству, дефинишу и процене позитивнеи негативне стране у овoj делатности и на тај начин даље примене то знање приликом изучавања других предмета из области туризма и хотелијерства. Исход ове наставне јединице је да студенти упознају, наведу и објасне све сегменте, мотиве и факторе који су главни индикатори туристичких кретања; да препознају појаве у туризму, да их класификују, објасне, те да кроз конкретне примере упознају савремена дешавања у туристичкој привреди у циљу стварања и проналажења сопствене идеје рада у туризму. Исход овог предмета акцентован је такође на оспособљавању студената за дефинисање појава непосредно у простору, али не само појава које су директно везане за туризам, већ и појава које су највећим делом економске природе, које су условљене развојем или условљавају развој туризма.
Теоријска настава:

• Теоријске основе туризма.

• Појам и историјска условљеност промена у туризму.

• Туристичка кретања и њихово разврставање.

• Фундаментални облици познатих туристичких кретања.

• Туристичка потреба – суштина, облици, елементи, промене.

• Туристички мотиви – природни, друштвени, рецептивни, комуникативни, посреднички, људски.

• База информација у туризму – туристички промет и управљање туризмом.

• Туристички производ, доживљај, задовољство и маркетинг у туризму.

• Туристички простор – валоризација, уређење, заштита, одрживост.

• Савремене тенденције у туризму света и туризму у Србији.

• Проблеми постмодерне теорије туризма.

• Глобална култура и туризам.

Практична настава

• Израда и презентација семинарских радова.
Чомић, Ђ., Јовић, Г., & Поповић, И. (2008). Основе туризма. Сарајево: Филозофски факултет.

Јанићевић, С. (2008). Услуге у угоститељству са техником услуживања, опремом и инвентаром. Нови Сад; ПМФ.

Косар, Љ. (2015). Хотелијерство 1. Београд: Висока хотелијерска школа.

Косар, Љ. (2013). Хотелијерство 2. Београд: Висока хотелијерска школа.
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудио-визуелне опреме, анализа чланака и студија из часописа и са интернета.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја