Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA21
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti Ponašanja potrošača. Marketing aktivnosti počinju i završavaju se sa potrošačima, te je važno upoznati metode istraživanja pomoću kojih se može prognozirati moguće ponašanje postojećih i potencijalnih potrošača na tržištu i uvideti kompleksnost procesa donošenja odluka potrošača i industrijskih kupaca o kupovini. Saznanja o ponašanju potrošača stalno se uvećavaju i unapređuju, što zahteva kreiranje novih, kao i modifikovanje postojećih marketing strategija preduzeća.
Po završetku ovog predmeta, studenti će biti u stanju da:

• identifikuju i objasne potrebe i motive potrošača,

• identifikuju i analiziraju interne i eksterne faktore koji u značajnoj meri oblikuju ponašanje potrošača i utiču na njega,

• primenjuju stečena znanja prilikom izbora adekvatne marketing strategije, prilagođene željama i potrebama potrošača.
Teorijska nastava

• Potrošač u marketing istraživanjima.

• Istraživanje potreba i motiva potrošača.

• Determinante ponašanja potrošača.

• Sociološke determinante ponašanja potrošača.

• Odlučivanje potrošača o kupovini.

• Motivi ponašanja industrijskog kupca.

• Konzumerizam i zaštita potrošača.Praktična nastava

• Vežbe, prezentovanje primera iz poslovne prakse o ponašanju potrošača.

• Pojedinačni i grupni rad studenata na analizi studija slučaja.

• Drugi oblici nastave.
Maričić, B. (2011). Ponašanje potrašača. Beograd: Ekonomski fakultet Beograd.

Babin, B. J., & Harris, E. G. (2012). Ponašanje potrošača. Beograd: Data status.

Kovač-Žnideršić, R., & Marić, D. (2007). Društvene determinante ponašanja potrošača. Subotica: Ekonomski fakultet Subotica.
Prezentovanje primera iz poslovne prakse o ponašanju potrošača, pojedinačni i grupni rad studenata na analizi studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10