Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА21
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање
ESPB 6
Број часова 2+2
Semestar 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање основних знања из области Понашања потрошача. Маркетинг активности почињу и завршавају се са потрошачима, те је важно упознати методе истраживања помоћу којих се може прогнозирати могуће понашање постојећих и потенцијалних потрошача на тржишту и увидети комплексност процеса доношења одлука потрошача и индустријских купаца о куповини. Сазнања о понашању потрошача стално се увећавају и унапређују, што захтева креирање нових, као и модификовање постојећих маркетинг стратегија предузећа.
По завршетку овог предмета, студенти ће бити у стању да:

• идентификују и објасне потребе и мотиве потрошача,

• идентификују и анализирају интерне и екстерне факторе који у значајној мери обликују понашање потрошача и утичу на њега,

• примењују стечена знања приликом избора адекватне маркетинг стратегије, прилагођене жељама и потребама потрошача.
Теоријска настава

• Потрошач у маркетинг истраживањима.

• Истраживање потреба и мотива потрошача.

• Детерминанте понашања потрошача.

• Социолошке детерминанте понашања потрошача.

• Одлучивање потрошача о куповини.

• Мотиви понашања индустријског купца.

• Конзумеризам и заштита потрошача.Практична настава

• Вежбе, презентовање примера из пословне праксе о понашању потрошача.

• Појединачни и групни рад студената на анализи студија случаја.

• Други облици наставе.
Маричић, Б. (2011). Понашање потрашача. Београд: Економски факултет Београд.

Babin, B. J., & Harris, E. G. (2012). Ponašanje potrošača. Београд: Data status.

Ковач-Жнидершић, Р., & Марић, Д. (2007). Друштвене детерминанте понашања потрошача. Суботица: Економски факултет Суботица.
Презентовање примера из пословне праксе о понашању потрошача, појединачни и групни рад студената на анализи студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10