Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA24
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Osnovni cilj ovog predmeta jeste da studente upozna sa selektivnim (posebnim) oblicima turizma, kako onim koji su vezani za aktivnosti na odmoru, tako i sa onim selektivnim oblicima koji su vezani za sadržaje boravka. Studentima će se omogućiti uvid u specifičnosti posebnih oblika turističkih kretanja, kao i usmerenost tih kretanja na celokupan ekonomski i privredni razvoj zemlje.Studenti će se predstaviti koji su oblici turizma u začetku svog razvoja, a koji će se tek stvarati, kao rezultat promena na domaćem i inostranom turističkom tržištu, ali i promena u stilu življenja, koji dalje uslovljavaju promene u načinu organizovanja odmora poput eko turizma, seoskog, sportskog itd. Takođe, mora se navesti da je cilj ovog predmeta da se u svesti studenata podstakne razmišljanje o proširivanju turističke ponude u praksi, podsticanjem određenih oblika turizma specifičnih za određenu destinaciju.
Nakon izučavanja nastavne jedinice Posebni oblici turizma, studenti će biti u stanju da prepoznaju i savladaju problematiku upravljanja specifičnim oblicima turizma na bazi ekonomije i menadžmenta, tj. interdisciplinarnog pristupa. Studenti će biti u stanju da prihvate, ali i kritikuju metodološku podlogu koncepta predmeta, koja će biti raznovrsna i koja će omogućiti prepoznavanje i interpretaciju ključnih problema vezanih za posebne oblike turističkih kretanja. Studenti razvijaju sposobnosti primene teorije turizma u praksi, sposobnost idiferenciranja turističkih potreba i promenljivosti, te značaj koji diferencirane potrebe imaju na segmentaciju tržišta, programiranje usluga u cilju zadovoljstva turista programima svakog od segmentovanih oblika turizma. Studenti će upoznati sve specifičnosti određenih turističkih proizvoda koje nudi naša zemlja, ali i druge destinacije, kao i sa trenutnim stanjem određenih oblika turističkih kretanja i mogućnostima za perspektivniji razvoj ove delatnosti. Na bazi toga će biti u stanju da planiraju i usmeravaju razvoj pojedinih oblika turizma, tako da taj razvoj bude usaglašen sa očekivanjima turista i očekivanim efektima organizatora turizma i turističkih destinacija.
Teorijska nastava

• Opšte odrednice posebnih oblika turističkih kretanja.

• Vrste i oblici savremenog turizma.

• Proizvod selektivnog turizma.

• Pojedini oblici turizma (sportski, zdravstveni, nautički, religiozni, avanturistički, lovni, kulturni, poslovni i dr.).

• Turizam budućnosti.

• Specifičnosti turističke ponude posebnih oblika turizma.

• Strategija marketinga u razvoju specifičnih oblika turizma.

• Kvalitet proizvoda vezan za određene oblike turizma.

Praktična nastava

• Seminarski radovi, studijski istraživački rad, terenski rad.
Jovanović, V. (2015). Tematski turizam. Beograd: Singidunum.

Rabotić, B. (2013). Selektivni oblici turizma. Beograd: Visoka turistička škola strukovnih studija.

Štetić, S. (2007). Posebni oblici turizma. Beograd: Forma.
Osim uvodnih interaktivnih predavanja i vežbi, realizacija ovog predmeta podrazumeva rad kroz debate, radionice i diskusije u kojima se suočavaju rezultati prethodnih istraživanja i urađenih projekata za svaki oblik turizma.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10