Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА24
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство
ESPB 6
Број часова 2+2
Semestar 3
Статус предмета Обавезни
Основни циљ овог предмета јесте да студенте упозна са селективним (посебним) облицима туризма, како оним који су везани за активности на одмору, тако и са оним селективним облицима који су везани за садржаје боравка. Студентима ће се омогућити увид у специфичности посебних облика туристичких кретања, као и усмереност тих кретања на целокупан економски и привредни развој земље.Студенти ће се представити који су облици туризма у зачетку свог развоја, а који ће се тек стварати, као резултат промена на домаћем и иностраном туристичком тржишту, али и промена у стилу живљења, који даље условљавају промене у начину организовања одмора попут еко туризма, сеоског, спортског итд. Такође, мора се навести да је циљ овог предмета да се у свести студената подстакне размишљање о проширивању туристичке понуде у пракси, подстицањем одређених облика туризма специфичних за одређену дестинацију.
Након изучавања наставне јединице Посебни облици туризма, студенти ће бити у стању да препознају и савладају проблематику управљања специфичним облицима туризма на бази економије и менаџмента, тј. интердисциплинарног приступа. Студенти ће бити у стању да прихвате, али и критикују методолошку подлогу концепта предмета, која ће бити разноврсна и која ће омогућити препознавање и интерпретацију кључних проблема везаних за посебне облике туристичких кретања. Студенти развијају способности примене теорије туризма у пракси, способност идиференцирања туристичких потреба и променљивости, те значај који диференциране потребе имају на сегментацију тржишта, програмирање услуга у циљу задовољства туриста програмима сваког од сегментованих облика туризма. Студенти ће упознати све специфичности одређених туристичких производа које нуди наша земља, али и друге дестинације, као и са тренутним стањем одређених облика туристичких кретања и могућностима за перспективнији развој ове делатности. На бази тога ће бити у стању да планирају и усмеравају развој појединих облика туризма, тако да тај развој буде усаглашен са очекивањима туриста и очекиваним ефектима организатора туризма и туристичких дестинација.
Теоријска настава

• Опште одреднице посебних облика туристичких кретања.

• Врсте и облици савременог туризма.

• Производ селективног туризма.

• Поједини облици туризма (спортски, здравствени, наутички, религиозни, авантуристички, ловни, културни, пословни и др.).

• Туризам будућности.

• Специфичности туристичке понуде посебних облика туризма.

• Стратегија маркетинга у развоју специфичних облика туризма.

• Квалитет производа везан за одређене облике туризма.

Практична настава

• Семинарски радови, студијски истраживачки рад, теренски рад.
Јовановић, В. (2015). Тематски туризам. Београд: Сингидунум.

Работић, Б. (2013). Селективни облици туризма. Београд: Висока туристичка школа струковних студија.

Штетић, С. (2007). Посебни облици туризма. Београд: Форма.
Осим уводних интерактивних предавања и вежби, реализација овог предмета подразумева рад кроз дебате, радионице и дискусије у којима се суочавају резултати претходних истраживања и урађених пројеката за сваки облик туризма.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10