Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СА07фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања о форми и садржини финансијских извештаја и њиховој анализи, ради доношења адекватних пословних одлука. Циљ предмета је и савладавање анализе и интерпретације ризика остварења финансијског резултата и рентабилности, фиксне и обртне имовине, одређивање финансијског положаја предузећа, као и овладавање моделима оцене кредитног бонитета предузећа.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да:
• анализирају и интерпретирају приносни, имовински и финансијски положај предузећа,
• оцене кредитни бонитет и предвиде пословни неуспех предузећа,
• разумеју релевантност информација из анализе финансијских извештаја
• информације из анализе финансијских извештаја примењују у управљачке сврхе.

Теоријска настава
• Форма и садржина финансијских извештаја.
• Повезаност биланса стања и биланса успеха.
• Методе сачињавања биланса успеха.
• Класификација и поредак позиција у билансу стања.
• Начела билансирања.
• Процењивање билансних позиција.
• Врсте биланса.
• Латентне резерве и скривени губици.
• Теорија анализе финансијских извештаја.

Практична настава
• Вертикална и хоризонтална анализа финансијских извештаја.
• Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја предузећа.
• Оцена кредитног бонитета и предвиђање пословног неуспеха предузећа (анализа се изводи на примеру конкретног предузећа).
Родић, Ј., Вукелић, Г., & Андрић, М. (2011). Анализа финансијских извештаја. Бечеј: Пролетер.
Pratt, J. (2011). Financial Accounting in an Economic Context. New Jersey: John Wiley & Sons.
Bergevin, P. M. (2002). Financial Statement Analysis, An Integrated Approach. New Jersey : Prentice Hall.
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа финансијских извештаја конкретних предузећа, дискусије, семинарски радови студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30 поена Завршни испит  70 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 70
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10