Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20SA07fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 5
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja o formi i sadržini finansijskih izveštaja i njihovoj analizi, radi donošenja adekvatnih poslovnih odluka. Cilj predmeta je i savladavanje analize i interpretacije rizika ostvarenja finansijskog rezultata i rentabilnosti, fiksne i obrtne imovine, određivanje finansijskog položaja preduzeća, kao i ovladavanje modelima ocene kreditnog boniteta preduzeća.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da:
• analiziraju i interpretiraju prinosni, imovinski i finansijski položaj preduzeća,
• ocene kreditni bonitet i predvide poslovni neuspeh preduzeća,
• razumeju relevantnost informacija iz analize finansijskih izveštaja
• informacije iz analize finansijskih izveštaja primenjuju u upravljačke svrhe.

Teorijska nastava
• Forma i sadržina finansijskih izveštaja.
• Povezanost bilansa stanja i bilansa uspeha.
• Metode sačinjavanja bilansa uspeha.
• Klasifikacija i poredak pozicija u bilansu stanja.
• Načela bilansiranja.
• Procenjivanje bilansnih pozicija.
• Vrste bilansa.
• Latentne rezerve i skriveni gubici.
• Teorija analize finansijskih izveštaja.

Praktična nastava
• Vertikalna i horizontalna analiza finansijskih izveštaja.
• Analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća.
• Ocena kreditnog boniteta i predviđanje poslovnog neuspeha preduzeća (analiza se izvodi na primeru konkretnog preduzeća).
Rodić, J., Vukelić, G., & Andrić, M. (2011). Analiza finansijskih izveštaja. Bečej: Proleter.
Pratt, J. (2011). Financial Accounting in an Economic Context. New Jersey: John Wiley & Sons.
Bergevin, P. M. (2002). Financial Statement Analysis, An Integrated Approach. New Jersey : Prentice Hall.
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Analiza finansijskih izveštaja konkretnih preduzeća, diskusije, seminarski radovi studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 30 poena Završni ispit  70 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 70
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10