Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК23
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2024
ESPB 7
Број часова 2+3
Семестар 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања о форми и садржини финансијских извештаја и њиховој анализи, ради доношења адекватних пословних одлука. Циљ предмета је и савладавање анализе и интерпретације ризика остварења финансијског резултата и рентабилности, фиксне и обртне имовине, одређивање финансијског положаја предузећа, као и овладавање моделима оцене кредитног бонитета предузећа.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да: дефинишу финансијске извештаје и њихову садржину; објасне начела билансирања и начин стварања латентних резерви и скривених губитака у предузећу; одреде доњу тачку рентабилитета као и пословни, финансијски и укупни ризик; анализирају и интерпретирају приносни, имовински и финансијски положај предузећа; оцене кредитни бонитет и предвиде пословни неуспех предузећа; разумеју релевантност информација из анализе финансијских извештаја; информације из анализе финансијских извештаја примењују у управљачке сврхе.
Теоријска настава:
- Форма и садржина финансијских извештаја.
- Повезаност биланса стања и биланса успеха.
- Методе сачињавања биланса успеха.
- Класификација и поредак позиција у билансу стања.
- Начела билансирања.
- Процењивање билансних позиција.
- Врсте биланса.
- Латентне резерве и скривени губици.
- Теорија анализе финансијских извештаја.
Практична настава: вертикална и хоризонтална анализа финансијских извештаја; анализа приносног, имовинског и финансијског положаја предузећа; оцена кредитног бонитета и предвиђање пословног неуспеха предузећа (анализа се изводи на примеру конкретног предузећа).
Влаовић Беговић, С., и Томашевић, С. Анализа финансијских извештаја Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Родић, Ј., Вукелић, Г., и Андрић, М. Анализа финансијских извештаја Пролетер 2011
Кнежевић, Г., Станишић, Н., и Миздраковић, В. Анализа финансијских извештаја Универзитет Сингидунум 2019
Pratt, J. Financial accounting in an economic context John Wiley & Sons 2011
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа финансијских извештаја конкретних предузећа, дискусије, семинарски радови студената.