Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА50
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Упознавање студената са значајем развијања и одржања етичких принципа у пословној пракси, како на нивоу индивидуалног, тако и на нивоу организационог етичког понашања. Такође, циљ је да стечена знања омогуће препознавање неетичких стања у одређеним пословним ситуацијама, као и стицање вештина да се тква стања успешно решавају.
Стицање знања о основним постулатима модерне пословне етике, различитим етичким принципима у решавању моралних дилема у пословању, као и предностима етички одговорних предузећа. Развој вештина за управљање етиком у организацији, односно примени стечених знања у креирању етичког кодекса, његовој примени и евалуацији, чиме се олакшава пословна комуникација са свим стејкхолдерима, решавање конфлиата, доношење пословних одлука и решавање етичких дилема. Развој модерног стручњака са препознатљивим кавлитетама моралне пословне личности.
Теоријска настава

• Разлози обновљеног интересовања за пословну етику.

• Етички стандарди и моралне норме.

• Радни морал, етички кодекси и кодекси добрих пословних норми.

• Етичке теорије у светлу њихове примене у пословању: деонтологија, утилитаризам, релативизам, златно правило.

• Корпоративна друштвена одговорност и хипернормтивизам.

• Интереси и пословање: замке сукоба интереса.

• Етичка дилема у пословању и модели решавања етичких дилема.

• Дилеме моралног ангажовања и моралног неангажовања.

• Правда и пословање: значај организационе правде кроз аспекте дистрибутивне, процедуралне и интеракционе правде.

• Правденост и фер поступање као норма радног морала.

• Контрола и етичност.

• Комуницирање и пословна етика.

• Етичка клима у оранизацији.

• Пословна етика и мотивација запослених.Практична настава

• Дискусије на унапред задату тему.

• Израда и одбрана семинарских радова, према понуђеној листи релевантних тема или тема предложених од стране студената.
Ратковић Његован, Б. (2013). Пословна етика: друго, допуњено издање. Нови Сад: Факултет техничких наука.

Ferrell, O. C., & Fraedrich, J. (2016). Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. 11th Edition. Cengage Learning.

De Džordž, R. T. (2003). Poslovna etika. Beograd: „Filip Višnjić”.

Dramond, Dž., & Bein, B. (2001). Poslovna etika. Beograd: CLIO.
Метода усменог излагања; метода разговора (дијалошка или еротематска); индивидуализована настава (у свим облицима наставе: фронталној, групној, настави у паровима итд); индивидуална настава, рад са појединцима (семинари, консултације, менторство).
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10