Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20SA04fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje znanja oosnovnim statističkim pojmovima i metodama prikupljanja i obrade podataka, kao preduslova za izučavanje deskriptivne i inferencijalne statistike. Cilj predmeta je i savladavanje računa verovatnoće i ovladavanje postupcima ocenjivanja nepoznatih parametara, testiranja statističkih hipoteza i upoznavanje osnova korelacione i regresione analize. Proučavanjem relativnih brojeva, indeksa i analizom vremenskih serija, cilj je da se stvori osnova za analizu ekonomskih pokazatelja i predviđanje njihovog kretanja u realnim tržišnim okolnostima.
Nakon savladavanja sadržaja ovog predmeta, studenti će biti u stanju da:
• definišu osnovne statističke pojmove i metode analize statističkih podataka,
• primene odgovarajuće statističke metode i protumače dobijene rezultate,
• ocene posmatrane parametre,
• izvrše analizu ekonomskih vremenskih serija i grafički prezentuju kretanje posmatranih pojava.
Teorijska nastava
• Deskriptivna statistika.
• Raspodele slučajnih promenljivih.
• Ocene parametara.
• Testiranje statističkih hipoteza.
• Regresiona i korelaciona analiza.
• Analiza vremenskih serija.
• Relativni brojevi.

Praktična nastava
• Izrada i analiza zadataka.
• Testovi provere usvojenog znanja.
• Analiza primera pomoću Excela.
Marić, N., Ralević, N., & Filipović, L. (2014). Poslovna statistika. Beograd: Beogradska poslovna škola-Visoka škola strukovnih studija.
Filipović, L., & Papić-Blagojević, N. (2013). Kvantitativne metode. Novi Sad: Alfa-graf NS.
Mann , S. P. (2016). Uvod u statistiku. Beograd : CID Ekonomski fakultet.
Izrada i analiza zadataka , analiza primera pomoću Excela.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 30 poena Završni ispit  70 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 70
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10