Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ68
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање знања оосновним статистичким појмовима и методама прикупљања и обраде података, као предуслова за изучавање дескриптивне и инференцијалне статистике. Циљ предмета је и савладавање рачуна вероватноће и овладавање поступцима оцењивања непознатих параметара, тестирања статистичких хипотеза и упознавање основа корелационе и регресионе анализе. Проучавањем релативних бројева, индекса и анализом временских серија, циљ је да се створи основа за анализу економских показатеља и предвиђање њиховог кретања у реалним тржишним околностима.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу основне статистичке појмове и методе анализе статистичких података,
• примене одговарајуће статистичке методе и протумаче добијене резултате,
• оцене посматране параметре,
• изврше анализу економских временских серија и графички презентују кретање посматраних појава.
Теоријска настава
• Дескриптивна статистика.
• Расподеле случајних променљивих.
• Оцене параметара.
• Тестирање статистичких хипотеза.
• Регресиона и корелациона анализа.
• Анализа временских серија.
• Релативни бројеви.

Практична настава
• Израда и анализа задатака.
• Тестови провере усвојеног знања.
• Анализа примера помоћу Excela.
Марић, Н., Ралевић, Н., & Филиповић, Л. (2014). Пословна статистика. Београд: Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија.
Филиповић, Л., & Папић-Благојевић, Н. (2013). Квантитативне методе. Нови Сад: Алфа-граф НС.
Mann , S. P. (2016). Uvod u statistiku. Beograd : CID Ekonomski fakultet.
Израда и анализа задатака , анализа примера помоћу Excela.