Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК12
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2024
  • Туризам и хотелијерство 2024
  • Пословна информатика 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање знања о основним статистичким појмовима и методама, као предуслова за изучавање дескриптивне и инференцијалне статистике. Циљ предмета је савладавање основних метода прикупљања, обраде и приказивања података у употребљивој форми за даљу анализу. Циљ је и да се стекне знање о основним параметрима скупа, мерама централне тенденције, мерама варијације и облика распореда, као и упознавање основа корелационе и регресионе анализе. Проучавањем релативних бројева, индекса и анализом временских серија, циљ је да се створи основа за анализу економских показатеља и предвиђање њиховог кретања у реалним тржишним околностима.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да: дефинишу основне статистичке појмове и методе анализе статистичких података; примене одговарајуће статистичке методе и протумаче добијене резултате; оцене посматране параметре; изврше анализу економских временских серија и графички презентују кретање посматраних појава.
Теоријска настава:
- Дескриптивна статистика.
- Основни показатељи распореда фреквенција; Мере централне тенденције.
- Мере варијације и мере облика распореда фреквенција.
- Проста и вишеструка регресиона анализа.
- Анализа временских серија (тренд).
- Релативни бројеви.
- Индивидуални и групни индекси.
Практична настава: израда и анализа задатака; тестови провере усвојеног знања; анализа практичних примера.
Филиповић, Л., и Папић-Благојевић, Н. Квантитативне методе Алфа-граф Нови Сад 2013
Mann, S. P. Uvod u statistiku Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2016
Крстић, Г., и Шошкић, Д. Економска статистика Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2015
Groebner, D. F., Shannon, P. W., Fry, P. C., & Smith, K. D. Business Statistics Pearson Education 2011
Berenson, M. L., & Levine, D. M. Basic Business Statistics: Concepts and Applications Prentice Hall 2012
Израда и анализа практичних примера и задатака.