Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA04
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje znanja oosnovnim statističkim pojmovima i metodama prikupljanja i obrade podataka, kao preduslova za izučavanje deskriptivne i inferencijalne statistike. Cilj predmeta je i savladavanje računa verovatnoće i ovladavanje postupcima ocenjivanja nepoznatih parametara, testiranja statističkih hipoteza i upoznavanje osnova korelacione i regresione analize. Proučavanjem relativnih brojeva, indeksa i analizom vremenskih serija, cilj je da se stvori osnova za analizu ekonomskih pokazatelja i predviđanje njihovog kretanja u realnim tržišnim okolnostima.
Nakon savladavanja sadržaja ovog predmeta, studenti će biti u stanju da:

• definišu osnovne statističke pojmove i metode analize statističkih podataka,

• primene odgovarajuće statističke metode i protumače dobijene rezultate,

• ocene posmatrane parametre,

• izvrše analizu ekonomskih vremenskih serija i grafički prezentuju kretanje posmatranih pojava.
Teorijska nastava

• Deskriptivna statistika.

• Raspodele slučajnih promenljivih.

• Ocene parametara.

• Testiranje statističkih hipoteza.

• Regresiona i korelaciona analiza.

• Analiza vremenskih serija.

• Relativni brojevi.Praktična nastava

• Izrada i analiza zadataka.

• Testovi provere usvojenog znanja.

• Analiza primera pomoću Excela.
Marić, N., Ralević, N., & Filipović, L. (2014). Poslovna statistika. Beograd: Beogradska poslovna škola-Visoka škola strukovnih studija.

Filipović, L., & Papić-Blagojević, N. (2013). Kvantitativne metode. Novi Sad: Alfa-graf NS.

Mann , S. P. (2016). Uvod u statistiku. Beograd : CID Ekonomski fakultet.
Izrada i analiza zadataka , analiza primera pomoću Excela.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 65 poena Završni ispit 35 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 40 usmeni ispit
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10
praktičan rad: 10