Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА04
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
  • Предузетништво
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање знања оосновним статистичким појмовима и методама прикупљања и обраде података, као предуслова за изучавање дескриптивне и инференцијалне статистике. Циљ предмета је и савладавање рачуна вероватноће и овладавање поступцима оцењивања непознатих параметара, тестирања статистичких хипотеза и упознавање основа корелационе и регресионе анализе. Проучавањем релативних бројева, индекса и анализом временских серија, циљ је да се створи основа за анализу економских показатеља и предвиђање њиховог кретања у реалним тржишним околностима.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да:

• дефинишу основне статистичке појмове и методе анализе статистичких података,

• примене одговарајуће статистичке методе и протумаче добијене резултате,

• оцене посматране параметре,

• изврше анализу економских временских серија и графички презентују кретање посматраних појава.
Теоријска настава

• Дескриптивна статистика.

• Расподеле случајних променљивих.

• Оцене параметара.

• Тестирање статистичких хипотеза.

• Регресиона и корелациона анализа.

• Анализа временских серија.

• Релативни бројеви.Практична настава

• Израда и анализа задатака.

• Тестови провере усвојеног знања.

• Анализа примера помоћу Excela.
Марић, Н., Ралевић, Н., & Филиповић, Л. (2014). Пословна статистика. Београд: Београдска пословна школа-Висока школа струковних студија.

Филиповић, Л., & Папић-Благојевић, Н. (2013). Квантитативне методе. Нови Сад: Алфа-граф НС.

Mann , S. P. (2016). Uvod u statistiku. Beograd : CID Ekonomski fakultet.
Израда и анализа задатака , анализа примера помоћу Excela.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит  
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10