Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СА43фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да се студентима предочи, интерпретира, образложи и илуструје широк спектар међусобно повезаних проблема управљања финансијама предузећа са фокусом на кључне стратегијске, инвестиционе и оперативне финансијске одлуке предузећа, и тиме им се омогући стицање специфичних функционалних знања карактеристичних за област пословних финансијa. Циљ је да студенти по завршетку процеса учења науче да примене моделе и технике финансијске анализе и управљања новчаним средствима, да стекну фунционална знања у вези са планирањем капиталних улагања, као и знања вазана за анализу извора финансирања и цене капитала. Такође, циљ је да студенти стекну знања и вештине која ће им омогућити да доводе у везу импликације управљачких одлука из домена финансирања и инвестирања на вредност предузећа и остварење његових стратегијских циљева.
Успешним савладавањем предмета Пословне финансије студенти ће бити оспособљени да:
• самостално врше финансијску анализу, да прате и планирају новчане токове предузећа,
• дефинишу улогу финансијских тржишта, да поседују знање о вредновању инструмената и о могућностима обезбеђивања средстава на финансијском тржишту,
• анализирају кључне чиниоце управљања обртним средствима као и могућности повећања ефикасности њиховим управљањем,
• примене методе оцене ефективности инвестиционих пројеката,
• адекватно процене колики укупан обим средстава предузеће треба да има, колико велико предузеће треба да буде и којом брзином треба да расте,
• закључе у ком облику предузеће треба да држе своја средства,
• дефинишу како потребна средства треба да буду финансирана, односно какава треба да буде композиција финансијске структуре.
Теоријска настава
• Предмет изучавања, однос са другим дисциплинама у оквиру пословне економије.
• Финансијска анализа и планирање новчаних токова.
• Управљање обртним средствима.
• Планирање и оцена ефективности капиталних улагања.
• Извори финансирања и цена капитала.

Практична настава
• Проблемски задаци, семинарски радови, дискусије.
Иванишевић, М. (2012). Пословне финансије. Београд: Економски факултет у Београду.
Brigham , E. F., & Besley, S. (2015). Poslovne finansije – CFIN. Beograd : Data status.
Damodaran, А. (2007). Korporativne finansije-teorija i praksa. Beograd: Data status.
У току извођења наставе биће комбиновани различити облици рада који укључују предавања, решавање задатака, дискусије, анализе карактеристичних случајева, приступне радове у оквиру којих ће студент обавити самостално истраживање. Сви облици наставе укључујући и предавања подразумевају активно учествовање студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30 поена Завршни испит  70 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 70
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10