Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД30
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 8
Број часова 4+3
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да се студентима предочи, интерпретира, образложи и илуструје широк спектар међусобно повезаних проблема управљања финансијама предузећа са фокусом на кључне стратегијске, инвестиционе и оперативне финансијске одлуке предузећа, и тиме им се омогући стицање специфичних функционалних знања карактеристичних за област пословних финансија. Циљ је да студенти науче да примене моделе и технике финансијске анализе и управљања новчаним средствима, да стекну фунционална знања у вези са планирањем капиталних улагања, као и знања вазана за анализу извора финансирања и цене капитала. Такође, циљ је да студенти стекну знања и вештине које ће им омогућити да доводе у везу импликације управљачких одлука из домена финансирања и инвестирања на вредност предузећа и остварење његових стратегијских циљева.
Успешним савладавањем предмета Пословне финансије, студенти ће бити оспособљени да: самостално врше финансијску анализу, да прате и планирају новчане токове предузећа; дефинишу улогу финансијских тржишта, да поседују знање о вредновању инструмената и о могућностима обезбеђивања средстава на финансијском тржишту; анализирају кључне чиниоце управљања обртним средствима као и могућности повећања ефикасности њиховим управљањем; примене методе оцене ефективности инвестиционих пројеката; адекватно процене колики укупан обим средстава предузеће треба да има, колико велико предузеће треба да буде и којом брзином треба да расте; закључе у ком облику предузеће треба да држе своја средства; дефинишу како потребна средства треба да буду финансирана, односно какава треба да буде композиција финансијске структуре.
Теоријска настава:
- Финансијска политика и њени циљеви.
- Показатељи вредности предузећа.
- Показатељи перформанси предузећа.
- Рачуноводствена насупрот економској добити.
- Краткорочно, средњорочно и дугорочно финансирање.
- Методологија израде инвестиционих пројеката и економске оцене исплативости инвестиција.
- Процене вредности предузећа.
- Цена капитала.
- Вредновање финансијских инструмената на финансијским тржиштима.
- Структура капитала и његов утицај на вредност предузећа.
- Дивидендна политика.
- Реструктуирање предузећа у циљу јачања конкурентске способности предузећа.
- Интеграције и аквизиције.
- Међународно пословање.
Практична настава: анализа примера из праксе, практични задаци, студијски истраживачки рад, есеји.
Комненић, Б., и Момчиловић, М. Пословне финансије Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2023
Besley, S., & Brigham, E. F. Poslovne finansije Data Status 2015
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила, уз коришћење платформе Moodle, Zoom и осталих online платформи. Употреба интерактивних дигиталних алата врши се у циљу синтезе стеченог знања, анализе студија случаја, презентовање пројектних задатака.