Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА43
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да се студентима предочи, интерпретира, образложи и илуструје широк спектар међусобно повезаних проблема управљања финансијама предузећа са фокусом на кључне стратегијске, инвестиционе и оперативне финансијске одлуке предузећа, и тиме им се омогући стицање специфичних функционалних знања карактеристичних за област пословних финансијa. Циљ је да студенти по завршетку процеса учења науче да примене моделе и технике финансијске анализе и управљања новчаним средствима, да стекну фунционална знања у вези са планирањем капиталних улагања, као и знања вазана за анализу извора финансирања и цене капитала. Такође, циљ је да студенти стекну знања и вештине која ће им омогућити да доводе у везу импликације управљачких одлука из домена финансирања и инвестирања на вредност предузећа и остварење његових стратегијских циљева.
Успешним савладавањем предмета Пословне финансије студенти ће бити оспособљени да:

• самостално врше финансијску анализу, да прате и планирају новчане токове предузећа,

• дефинишу улогу финансијских тржишта, да поседују знање о вредновању инструмената и о могућностима обезбеђивања средстава на финансијском тржишту,

• анализирају кључне чиниоце управљања обртним средствима као и могућности повећања ефикасности њиховим управљањем,

• примене методе оцене ефективности инвестиционих пројеката,

• адекватно процене колики укупан обим средстава предузеће треба да има, колико велико предузеће треба да буде и којом брзином треба да расте,

• закључе у ком облику предузеће треба да држе своја средства,

• дефинишу како потребна средства треба да буду финансирана, односно какава треба да буде композиција финансијске структуре.
Теоријска настава

• Предмет изучавања, однос са другим дисциплинама у оквиру пословне економије.

• Финансијска анализа и планирање новчаних токова.

• Управљање обртним средствима.

• Планирање и оцена ефективности капиталних улагања.

• Извори финансирања и цена капитала.Практична настава

• Проблемски задаци, семинарски радови, дискусије.
Иванишевић, М. (2012). Пословне финансије. Београд: Економски факултет у Београду.

Brigham , E. F., & Besley, S. (2015). Poslovne finansije – CFIN. Beograd : Data status.

Damodaran, А. (2007). Korporativne finansije-teorija i praksa. Beograd: Data status.
У току извођења наставе биће комбиновани различити облици рада који укључују предавања, решавање задатака, дискусије, анализе карактеристичних случајева, приступне радове у оквиру којих ће студент обавити самостално истраживање. Сви облици наставе укључујући и предавања подразумевају активно учествовање студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10