Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA43
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je da se studentima predoči, interpretira, obrazloži i ilustruje širok spektar međusobno povezanih problema upravljanja finansijama preduzeća sa fokusom na ključne strategijske, investicione i operativne finansijske odluke preduzeća, i time im se omogući sticanje specifičnih funkcionalnih znanja karakterističnih za oblast poslovnih finansija. Cilj je da studenti po završetku procesa učenja nauče da primene modele i tehnike finansijske analize i upravljanja novčanim sredstvima, da steknu funcionalna znanja u vezi sa planiranjem kapitalnih ulaganja, kao i znanja vazana za analizu izvora finansiranja i cene kapitala. Takođe, cilj je da studenti steknu znanja i veštine koja će im omogućiti da dovode u vezu implikacije upravljačkih odluka iz domena finansiranja i investiranja na vrednost preduzeća i ostvarenje njegovih strategijskih ciljeva.
Uspešnim savladavanjem predmeta Poslovne finansije studenti će biti osposobljeni da:

• samostalno vrše finansijsku analizu, da prate i planiraju novčane tokove preduzeća,

• definišu ulogu finansijskih tržišta, da poseduju znanje o vrednovanju instrumenata i o mogućnostima obezbeđivanja sredstava na finansijskom tržištu,

• analiziraju ključne činioce upravljanja obrtnim sredstvima kao i mogućnosti povećanja efikasnosti njihovim upravljanjem,

• primene metode ocene efektivnosti investicionih projekata,

• adekvatno procene koliki ukupan obim sredstava preduzeće treba da ima, koliko veliko preduzeće treba da bude i kojom brzinom treba da raste,

• zaključe u kom obliku preduzeće treba da drže svoja sredstva,

• definišu kako potrebna sredstva treba da budu finansirana, odnosno kakava treba da bude kompozicija finansijske strukture.
Teorijska nastava

• Predmet izučavanja, odnos sa drugim disciplinama u okviru poslovne ekonomije.

• Finansijska analiza i planiranje novčanih tokova.

• Upravljanje obrtnim sredstvima.

• Planiranje i ocena efektivnosti kapitalnih ulaganja.

• Izvori finansiranja i cena kapitala.Praktična nastava

• Problemski zadaci, seminarski radovi, diskusije.
Ivanišević, M. (2012). Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.

Brigham , E. F., & Besley, S. (2015). Poslovne finansije – CFIN. Beograd : Data status.

Damodaran, A. (2007). Korporativne finansije-teorija i praksa. Beograd: Data status.
U toku izvođenja nastave biće kombinovani različiti oblici rada koji uključuju predavanja, rešavanje zadataka, diskusije, analize karakterističnih slučajeva, pristupne radove u okviru kojih će student obaviti samostalno istraživanje. Svi oblici nastave uključujući i predavanja podrazumevaju aktivno učestvovanje studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10