Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.МП0002
Студијски програми
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
  • МСС Менаџмент и бизнис
ESPB 8
Број часова 3+3
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је обнављање постојећих знања и развијање свих језичких вештина и компетенција неопходних за усмену и писмену комуникацију на енглеском језику у савременом пословном свету.
По завршетку курса студент ће овладати неопходном стручном терминологијом, развиће језичку и прагматичку компетенцију како би могао да самостално и флуентно затражи, протумачи и пружи информације из области струке усмено (директни контакт, контакт телефоном или преко интернета) или у писаном облику (пословно писмо, имејл, слајдови, табеле, графикони), аргументује своје мишљење у вези са темама струке, интерпретира нумеричке податке, прати и одржи презентацију и протумачи аутентичне текстове из области струке уз помоћ речника.
Теоријска настава:
- Језичка и прагматичка компетенција у оквиру следећих тема/ситуација: успостављање и одржавање пословног контакта; културолошке различитости; презентације организација, производа и услуга; састанци; јавне дискусије; телеконферисање; преговори; врсте финансијских институција и производа; структура и врсте банака; корпоративно банкарство; финансијска регулатива.
- Фокус је на прагматичкој компетенцији и стручној терминологији, уз обнављање и проширивање знања из граматике (члан, придеви, глаголи и глаголски облици, везници и сложене реченице), и обогаћивање вокабулара општег енглеског језика неопходног за комуникацију у пословним ситуацијама.
Практична настава: студија случаја, презентација, симулација пословних ситуација.
1. Rosenberg, M. English for Banking and Finance 2. Vocational English Pearson Longman 2013
2. Powel, M., & Allison, J. In Company 3.0. Upper-Intermediate Macmillan 2014
3. Emmerson, P. Business Grammar Builder, 2nd edition Macmillan 2010
4. Tomalin, B. Key Business Skills Collins 2012
5. Релевантан актуелан материјал са интернета (чланци из новина и часописа, видео записи)
Предавања и вежбе, презентација, студије случаја.