Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТРК05
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2024
  • Туризам и хотелијерство 2024
  • Пословна информатика 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним елементима процеса комуницирања, са облицима комуникација, са условима који одређују успешну комуникацију, као и са могућим баријерама које представљају препреку квалитетном разумевању у комуникационом процесу.
Савладавањем предмета студент стиче следеће предметно-специфичне способности: темељно разумевање и разликовање појмова комуницирања, способност дефинисања, истраживања и решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака, способност идентификовања практичног проблема и могућност употребе знања и вештина у одговарајућем подручју.
Теоријска настава:
- Основни појмови комуницирања.
- Пословно комуницирање и фактори који утичу на пословно комуницирање.
- Вербална комуникација, усмено и писмено пословно комуницирање.
- Пословни разговор.
- Невербална комуникација, категорије, димензије и аспекти невербалног комуницирања.
- Мотивација и емоције у пословном комуницирању.
- Конфликти и пословно преговарање, проблеми проистекли из интерперсоналног комуницирања, њихово решавање.
- Професионално сагоревање.
- Трансакциона анализа и професионалне игре.
- Модел персоналних адаптација и пословно комуницирање.
- Врста клијента.
Практична настава:студија случаја.
Јовичић, Д., и Салаи, С. Пословно комуницирање Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2011
Munter, M & Hamilton, L. Guide to managerial Communication (10th edition) Prentice Hall 2013
Предавања и вежбе, студије случаја, дискусије, презентација примера из праксе, израда и презентација семинарских радова.