Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OTRK05
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2024
  • Turizam i hotelijerstvo 2024
  • Poslovna informatika 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim elementima procesa komuniciranja, sa oblicima komunikacija, sa uslovima koji određuju uspešnu komunikaciju, kao i sa mogućim barijerama koje predstavljaju prepreku kvalitetnom razumevanju u komunikacionom procesu.
Savladavanjem predmeta student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: temeljno razumevanje i razlikovanje pojmova komuniciranja, sposobnost definisanja, istraživanja i rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, sposobnost identifikovanja praktičnog problema i mogućnost upotrebe znanja i veština u odgovarajućem području.
Teorijska nastava:
- Osnovni pojmovi komuniciranja.
- Poslovno komuniciranje i faktori koji utiču na poslovno komuniciranje.
- Verbalna komunikacija, usmeno i pismeno poslovno komuniciranje.
- Poslovni razgovor.
- Neverbalna komunikacija, kategorije, dimenzije i aspekti neverbalnog komuniciranja.
- Motivacija i emocije u poslovnom komuniciranju.
- Konflikti i poslovno pregovaranje, problemi proistekli iz interpersonalnog komuniciranja, njihovo rešavanje.
- Profesionalno sagorevanje.
- Transakciona analiza i profesionalne igre.
- Model personalnih adaptacija i poslovno komuniciranje.
- Vrsta klijenta.
Praktična nastava:studija slučaja.
Jovičić, D., i Salai, S. Poslovno komuniciranje Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2011
Munter, M & Hamilton, L. Guide to managerial Communication (10th edition) Prentice Hall 2013
Predavanja i vežbe, studije slučaja, diskusije, prezentacija primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova.