Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА17
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2017
ESPB 5
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним елементима процеса комуницирања, са облицима комуникација, са условима који одређују успешну комуникацију, као и са могућим баријерама које представњају препреку квалитетном разумевању у комуникационом процесу.
Савладавањем предмета студент стиче следеће предметно-специфичне способности: Темељно разумевање и разликовање појмова комуницирања, способност дефинисања, истраживања и решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака, способност идентификовања практичног проблема и могућност употребе знања и вештина у одговарајућем подручју.
Теоријска настава

• Основни појмови комуницирања.

• Пословно комуницирање и фактори који утичу на пословно комуницирање.

• Вербална комуникација, усмено и писмено пословно комуницирање.

• Пословни разговор.

• Невербална комуникација, категорије, димензије и аспекти невербалног комуницирања.

• Мотивација и емоције у пословном комуницирању.

• Конфликти и пословно преговарање, проблеми проистекли из интерперсоналног комуницирања, њихово решавање.

• Професионално сагоревање.

• Трансакциона анализа и професионалне игре.

• Модел персоналних адаптација и пословно комуницирање.

• Врста клијента.Практична настава

• Анализе студија случаја.
Munter, M., & Hamilton, L. (2013). Guide to Managerial Communication (10th Edition). Prentice Hall.

Joвичић, Д., & Салаи, С. (2011). Пословно комуницирање. Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија.

Bovee, C. L., & Thill, Ј. V. (2005). Business Communication Today (8th Edition). Prentice Hall.

Капор Стануловић, Н., & Врговић, П. (2008). Основе комуникологије и пословног комунициранња. Нови Сад: АЛФА ГРАФ – НС.

Марковић, М. (2004). Пословна комуникација. Београд: Clio.

Мандић, Т. (2003). Комуникологија: психологија комуникације. Београд: Clio.
Предавања, интерактивне вежбе (дискусија, рад у малим групама)
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10