Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA17
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje 2017
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim elementima procesa komuniciranja, sa oblicima komunikacija, sa uslovima koji određuju uspešnu komunikaciju, kao i sa mogućim barijerama koje predstavnjaju prepreku kvalitetnom razumevanju u komunikacionom procesu.
Savladavanjem predmeta student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: Temeljno razumevanje i razlikovanje pojmova komuniciranja, sposobnost definisanja, istraživanja i rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, sposobnost identifikovanja praktičnog problema i mogućnost upotrebe znanja i veština u odgovarajućem području.
Teorijska nastava

• Osnovni pojmovi komuniciranja.

• Poslovno komuniciranje i faktori koji utiču na poslovno komuniciranje.

• Verbalna komunikacija, usmeno i pismeno poslovno komuniciranje.

• Poslovni razgovor.

• Neverbalna komunikacija, kategorije, dimenzije i aspekti neverbalnog komuniciranja.

• Motivacija i emocije u poslovnom komuniciranju.

• Konflikti i poslovno pregovaranje, problemi proistekli iz interpersonalnog komuniciranja, njihovo rešavanje.

• Profesionalno sagorevanje.

• Transakciona analiza i profesionalne igre.

• Model personalnih adaptacija i poslovno komuniciranje.

• Vrsta klijenta.Praktična nastava

• Analize studija slučaja.
Munter, M., & Hamilton, L. (2013). Guide to Managerial Communication (10th Edition). Prentice Hall.

Jovičić, D., & Salai, S. (2011). Poslovno komuniciranje. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Bovee, C. L., & Thill, J. V. (2005). Business Communication Today (8th Edition). Prentice Hall.

Kapor Stanulović, N., & Vrgović, P. (2008). Osnove komunikologije i poslovnog komunicirannja. Novi Sad: ALFA GRAF – NS.

Marković, M. (2004). Poslovna komunikacija. Beograd: Clio.

Mandić, T. (2003). Komunikologija: psihologija komunikacije. Beograd: Clio.
Predavanja, interaktivne vežbe (diskusija, rad u malim grupama)
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10