Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА33
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стећи основна знања о пословном окружењу, упознати и објаснити његове најзначајније интерне (оперативне) и екстерне (микро и макро), тржишне и нетржишне компоненте, анализирати њихове карактеристике и разумети њихове међусобне везе. Увидети значајпословног окружења и процеса који се у њима одвијају, као и институција које те процесе усмеравају и вредновати ове утицаје наактивности менаџмента у организацији, пословање савремених организација и њихове развојне стратегије.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да:

• анализирају и објасне повезаност између организације и економског, политичког, друштвеног, институционалног, културног и природног окружења,

• идентификују узроке и вреднују ефекте овог интерактивног односа на менаџмент предузећа у циљу обликовања друштвено одговорне пословне политике и развојне стратегијеорганизације,

• препознају промене и примењују новине из пословног окружења,

• управљају изазовима и шансама из екстерног окружења,

• решавају конкретне проблеме у пословању који проистичу из утицаја јавности, друштвеног, политичког, економског и институционалног окружења.
Теоријска настава

• Пословање савремених организација и интерно и екстерно, тржишно и нетржишно пословно окружење.

• Глобалнопословноокружење,Европскаунијаиинтернационализацијапословања.

• Предузеће, законодавни и политички процеси,интересне групе и политичке стратегије - лобирање.

• Процеси и утицаји државне регулације, антимонополско законодавство, дилеме дерегулације.

• Микро и макро економско окружење, улога технологије и иновација и њихов утицај на управљање предузећем.

• Природно окружење и заштита животне средине, трошкови заштите и еколошки менаџмент.

• Социјално и културно окружење, демографски трендови и промене на радном месту – флексибилност радног места, баланс пословног и приватног живота, једнаке шансе и диверсификована радна снага.

• Друштвена одговорност, пословна етика предузећа и потрошачи,етичке дилеме пословања.

• Предузеће и проблеми запослених на радном месту, злостављање на раду - мобинг,полна, етничка и старосна дискриминација.

Практична настава

• Анализе студија случаја, дискусије, презентовање и анализа семинарских радова.
Ђурић-Кузмановић, Т. (2008). Пословно окружење. Нови Сад: Алфа-граф.

Ђурић-Кузмановић, Т. (2004). Увод у окружење пословања. Нови Сад: ВПШ.

Ђурић-Кузмановић, Т. (2005). Нова европска економија. Нови Сад: Сентграф.

Baron, P. D. (2003). Business and its Environment, 3rd ed. Prentice Hall.

Vernon, H. (1998). Business and Society. A Managerial Approach, 6thed. Irwin-McGraw-Hill.

Студијеслучаја и чланци у стручним и научним часописима, књигама и на интернету.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дебате, семинарскe радовe студената, есеје, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит  
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја