Izaberite stranicu
Шифра предмета ССА40
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Упознавање студената са планирањем као фазом процеса менаџмента уз јасно разликовање стратегијског планирања (стратегија и инвестициони пројекти) и оперативног планирања (бизнис план). Осим развијања општих способности курс има за циљ развијање способности аналитичког мишљења и самосталног просуђувања у процесу пословног планирања.
Савладавањем градива предвођеног садржајем предмета студент стиче следеће компетенце: темељно познавање и разумевање планирања као примарне фазе процеса менаџмента, способност решавања конкретних проблема у области пословног планирања, способност праћења и примене новина у области пословног планирања и способност употребе информационо комуникационих технологија у овладавању знањима у оквиру пословног планирања.
Теоријска настава

• Планирање као примарна фаза процеса менаџмента: место планирања у менаџмент процесу, врсте планирања, циљеви, стратегије, пројекти

• Стратегијски план: циљна тржишта, производ/технологија, конкурентска предност, инвестициони пројекти,

• Бизнис план: врсте и корисници бизнис плана, поступак израде бизнис плана, коришћење радних табела у изради бизнис плана

• Стратешка анализа формуле менаџерских способности

• Листа усклађених циљева (луц): процес формулисања циљева помоћу луц, имплементација луц у процесу стратегијског менаџмента

• Анализа финанијских перформанси за потребе стратешког планирања (технике и методи оцене финансијских перформанси, ева концепт..)Практична настава

• Студије случаја
Ђуричин Д., Тодоровић Ј., Јаношевић С., (2004) Стратегијски менаџмент, Економски факултет, Београд

Kotler Ph., (2001)Управљање маркетингом: анализа, планирање и контрола, Мате. Poglavlje 5 i 8.

Кнежевић Г., (2009) Анализа финансијских извештаја, Универзитет СИНГИДУНУМ, Београд

Bijana P., (2006) Tradicionalni i savremeni metodi merenja performansi preduzeća, Ekonomski Fakultet, Beograd
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 30
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 35  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10