Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ03фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Циљ овог предмета је упознавање студената са легалним оквирима пословања и пословног одлучивања. Студент стиче основна знања о општим појмовима права, основним институтима појединих грана права, субјектима пословања и њиховим међусобним односима у пoсловању. Поред основних теоретских знања на овом предмету се стичу и систематизована практична знања неопходна за разумевање и решавање конкретних проблема у пословању.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће специфичне компетенције: темељно познавање и разумевање принципа права, способност решавања конкретних проблема на основу повезивања основних знања из различитих грана права, као што су стварно право, облигационо право и пословно право. Студент стиче и унапређује способност примене новина у струци кроз праћење актуелних прописа и коментара у стручној литератури. Поред тога, развија вештине употребе знања, самосталног рада, израде и анализе студијa случаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Основна знања о праву.
• Основна знања о држави.
• Појам и врсте стварних права.
• Појам и извори облигационих односа.
• Промене и престанак облигационих односа.
• Основна статусна питања привредних друштава.
• Ортачко и командитно друштво.
• Друштво са ограниченом одговорношћу.
• Акционарско друштво.
• Повезивање, реорганизација и престанак привредних друштава.
• Уговор о продаји робног промета.
• Уговори о привредним услугама.
• Уговори о превозу.
• Новији уговори робног промета.
• Основе о банкарским пословима и хартијама од вредности.
Практична настава:
• Вежбе, израда и анализа студија случаја и други облици наставе.
Спировић-Јовановић, Л., & Дабић, Л. (2015). Пословно право. Београд: Економски факултет Београд.
Шогоров, С., & Радоман, М. (2007). Пословно право. Београд: Универзитет Сингидунум.
Арсић, З., & Марјански, В. (2015). Право привредних друштава, Нови Сад: Правни факултет Нови Сад.
Васиљевић, М. (2014). Трговинско право. Београд: Удружење правника у привреди Републике Србије.
Cox, J. (2012). Business law. Oxford: University Press.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, анализу примера из праксе, студија случаја и семинарских радова студената. Исцрпно и детаљно излагање предметне материје, коришћење примера из судске праксе, анализа релеватних прописа који регулишу односну материју, интерактивна настава, подстицање студената на размишљање, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10