Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST03fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa legalnim okvirima poslovanja i poslovnog odlučivanja. Student stiče osnovna znanja o opštim pojmovima prava, osnovnim institutima pojedinih grana prava, subjektima poslovanja i njihovim međusobnim odnosima u poslovanju. Pored osnovnih teoretskih znanja na ovom predmetu se stiču i sistematizovana praktična znanja neophodna za razumevanje i rešavanje konkretnih problema u poslovanju.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće specifične kompetencije: temeljno poznavanje i razumevanje principa prava, sposobnost rešavanja konkretnih problema na osnovu povezivanja osnovnih znanja iz različitih grana prava, kao što su stvarno pravo, obligaciono pravo i poslovno pravo. Student stiče i unapređuje sposobnost primene novina u struci kroz praćenje aktuelnih propisa i komentara u stručnoj literaturi. Pored toga, razvija veštine upotrebe znanja, samostalnog rada, izrade i analize studija slučaja.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
• Osnovna znanja o pravu.
• Osnovna znanja o državi.
• Pojam i vrste stvarnih prava.
• Pojam i izvori obligacionih odnosa.
• Promene i prestanak obligacionih odnosa.
• Osnovna statusna pitanja privrednih društava.
• Ortačko i komanditno društvo.
• Društvo sa ograničenom odgovornošću.
• Akcionarsko društvo.
• Povezivanje, reorganizacija i prestanak privrednih društava.
• Ugovor o prodaji robnog prometa.
• Ugovori o privrednim uslugama.
• Ugovori o prevozu.
• Noviji ugovori robnog prometa.
• Osnove o bankarskim poslovima i hartijama od vrednosti.
Praktična nastava:
• Vežbe, izrada i analiza studija slučaja i drugi oblici nastave.
Spirović-Jovanović, L., & Dabić, L. (2015). Poslovno pravo. Beograd: Ekonomski fakultet Beograd.
Šogorov, S., & Radoman, M. (2007). Poslovno pravo. Beograd: Univerzitet Singidunum.
Arsić, Z., & Marjanski, V. (2015). Pravo privrednih društava, Novi Sad: Pravni fakultet Novi Sad.
Vasiljević, M. (2014). Trgovinsko pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije.
Cox, J. (2012). Business law. Oxford: University Press.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, analizu primera iz prakse, studija slučaja i seminarskih radova studenata. Iscrpno i detaljno izlaganje predmetne materije, korišćenje primera iz sudske prakse, analiza relevatnih propisa koji regulišu odnosnu materiju, interaktivna nastava, podsticanje studenata na razmišljanje, samostalnost u radu i praktičnu primenu stečenih znanja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10