Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД03
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Основни циљ овог предмета је да студент стиче основна знања о општим појмовима права, основним институтима појединих грана права, субјектима пословања и њиховим међусобним односима у пословању. Поред основних теоретских знања на овом предмету стичу се и систематизована практична знања неопходна за разумевање и решавање конкретних проблема у пословању.
Основни исход је да савладавањем студијског програма студент стиче следеће специфичне компетенције : темељно познавање и разумевање принципа права, способност решавања конкретних проблема на основу повезивања основних знања из различитих грана права, као што су стварно право, облигационо и пословно право. Студент стиче и унапређује способност примене новина у струци кроз праћење актуелних прописа и коментара у стручној литератури, али и развија вештине употребе знања, самосталног рада израде и анализе студија случаја.
Теоријска настава:
- Основна знања о праву.
- Основна знања о држави.
- Појам и врсте стварних права.
- Појам и извори облигационих односа.
- Промене и престанак облигационих односа.
- Основна статусна питања привредних друштава.
- Ортачко и командитно друштво.
- Друштво са ограниченом одговорношћу.
- Акционарско друштво.
- Повезивање, реорганизација и престанак привредних друштава.
- Уговор о продаји робног промета.
- Уговори о привредним услугама.
- Уговори о превозу.
- Новији уговори робног промета.
- Основе о банкарским пословима и хартијама од вредности.
Практична настава: вежбе, израда и анализа студија случаја и други облици наставе.
Спировић-Јовановић, Л., и Дабић, Љ. Пословно право Економски факултет Универзитета у Београду 2015
Шогоров, С., и Радоман, М. Пословно право Универзитет Сингидунум 2007
Љубојевић, Г., и Милошевић, И. Пословно право Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, анализу примера из праксе, студија случаја и семинарских радова студената. Исцрпно и детаљно излагање предметне материје, коришћење примера из судске праксе, анализа релеватних прописа који регулишу односну материју, интерактивна настава, подстицање студената на размишљање, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.