Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ03
Студијски програми
  • Финансије и банкарство
  • Предузетништво
  • Трговина и међународно пословање
  • Туризам и хотелијерство
ESPB 6
Број часова 2+2
Semestar 1
Статус предмета Обавезни
Циљ овог предмета је упознавање студената са легалним оквирима пословања и пословног одлучивања. Студент стиче основна знања о општим појмовима права, основним институтима појединих грана права, субјектима пословања и њиховим међусобним односима у пoсловању. Поред основних теоретских знања на овом предмету се стичу и систематизована практична знања неопходна за разумевање и решавање конкретних проблема у пословању.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће специфичне компетенције: темељно познавање и разумевање принципа права, способност решавања конкретних проблема на основу повезивања основних знања из различитих грана права, као што су стварно право, облигационо право и пословно право. Студент стиче и унапређује способност примене новина у струци кроз праћење актуелних прописа и коментара у стручној литератури. Поред тога, развија вештине употребе знања, самосталног рада, израде и анализе студијa случаја.
Теоријска настава

• Основна знања о праву.

• Основна знања о држави.

• Појам и врсте стварних права.

• Појам и извори облигационих односа.

• Промене и престанак облигационих односа.

• Основна статусна питања привредних друштава.

• Ортачко и командитно друштво.

• Друштво са ограниченом одговорношћу.

• Акционарско друштво.

• Повезивање, реорганизација и престанак привредних друштава.

• Уговор о продаји робног промета.

• Уговори о привредним услугама.

• Уговори о превозу.

• Новији уговори робног промета.

• Основе о банкарским пословима и хартијама од вредности.

Практична настава:

• Вежбе, израда и анализа студија случаја и други облици наставе.
Спировић-Јовановић, Л., & Дабић, Л. (2015). Пословно право. Београд: Економски факултет Београд.

Шогоров, С., & Радоман, М. (2007). Пословно право. Београд: Универзитет Сингидунум.

Арсић, З., & Марјански, В. (2015). Право привредних друштава, Нови Сад: Правни факултет Нови Сад.

Васиљевић, М. (2014). Трговинско право. Београд: Удружење правника у привреди Републике Србије.

Cox, J. (2012). Business law. Oxford: University Press.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, анализу примера из праксе, студија случаја и семинарских радова студената. Исцрпно и детаљно излагање предметне материје, коришћење примера из судске праксе, анализа релеватних прописа који регулишу односну материју, интерактивна настава, подстицање студената на размишљање, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја