Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST03
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Preduzetništvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa legalnim okvirima poslovanja i poslovnog odlučivanja. Student stiče osnovna znanja o opštim pojmovima prava, osnovnim institutima pojedinih grana prava, subjektima poslovanja i njihovim međusobnim odnosima u poslovanju. Pored osnovnih teoretskih znanja na ovom predmetu se stiču i sistematizovana praktična znanja neophodna za razumevanje i rešavanje konkretnih problema u poslovanju.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće specifične kompetencije: temeljno poznavanje i razumevanje principa prava, sposobnost rešavanja konkretnih problema na osnovu povezivanja osnovnih znanja iz različitih grana prava, kao što su stvarno pravo, obligaciono pravo i poslovno pravo. Student stiče i unapređuje sposobnost primene novina u struci kroz praćenje aktuelnih propisa i komentara u stručnoj literaturi. Pored toga, razvija veštine upotrebe znanja, samostalnog rada, izrade i analize studija slučaja.
Teorijska nastava

• Osnovna znanja o pravu.

• Osnovna znanja o državi.

• Pojam i vrste stvarnih prava.

• Pojam i izvori obligacionih odnosa.

• Promene i prestanak obligacionih odnosa.

• Osnovna statusna pitanja privrednih društava.

• Ortačko i komanditno društvo.

• Društvo sa ograničenom odgovornošću.

• Akcionarsko društvo.

• Povezivanje, reorganizacija i prestanak privrednih društava.

• Ugovor o prodaji robnog prometa.

• Ugovori o privrednim uslugama.

• Ugovori o prevozu.

• Noviji ugovori robnog prometa.

• Osnove o bankarskim poslovima i hartijama od vrednosti.

Praktična nastava:

• Vežbe, izrada i analiza studija slučaja i drugi oblici nastave.
Spirović-Jovanović, L., & Dabić, L. (2015). Poslovno pravo. Beograd: Ekonomski fakultet Beograd.

Šogorov, S., & Radoman, M. (2007). Poslovno pravo. Beograd: Univerzitet Singidunum.

Arsić, Z., & Marjanski, V. (2015). Pravo privrednih društava, Novi Sad: Pravni fakultet Novi Sad.

Vasiljević, M. (2014). Trgovinsko pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije.

Cox, J. (2012). Business law. Oxford: University Press.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, analizu primera iz prakse, studija slučaja i seminarskih radova studenata. Iscrpno i detaljno izlaganje predmetne materije, korišćenje primera iz sudske prakse, analiza relevatnih propisa koji regulišu odnosnu materiju, interaktivna nastava, podsticanje studenata na razmišljanje, samostalnost u radu i praktičnu primenu stečenih znanja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja