Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК34
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је упознавање и овладавање основним знањима из области предузетничких финансија која су неопходна сваком предузетнику, власнику малог или средњег предузећа или стручњаку из области финансија. Циљ предмета Предузетничке финансије је упознавање студената са специфичностима финансирања предузетника, могућностима финансирања предузетничког подухвата, ограничењима као и одабиру најповољнијег начина финансирања у складу са финансијским животним циклусом и финансијским потребама предузећа.
По завршетку учења овог предмета, студент ће бити способан да: објасни финансијску функцију малог предузећа; да објасни и дефинише стратегију финансирања и обезбеђења финансијских средстава како у почетној фази пословања тако и када је у питању динамично предузеће; да разликује фазе у финансијском животном циклусу малог предузећа и предузетника и да састави финансијски план као део бизнис плана; да идентификује и објасни изворе сопственог капитала, изворе позајмљеног капитала као и алтернативне изворе финансирања. Крајњи исход био би упознавање са могућностима финансирања предузетништва и предлагање адекватних финансијских извора у складу са потребама предузетника.
Теоријска настава:
- Предузетништво и предузетнички процес.
- Димензије и значај предузетништва и предузетничког процеса.
- Финансијска функција у предузећу.
- Стратегија финансирања и обезбеђења финансијских средстава.
- Тржишни извори финансирања малих и средњих предузећа и предузетника (извори сопственог капитала и извори позајмљеног капитала).
- Алтернативни извори финансирања малих и средњих предузећа и предузетника (venture capital, mezzanine, пословни анђели, приватни инвестициони фондови).
- Расположиви инструменти финансирања малих и средњих предузећа и предузетника у Републици Србији.
- Бизнис план и реализација предузетничке идеје.
- Проблеми и методе оцене кредитне способности малих и средњих предузећа и предузетника.
- Значај државне подршке у финансирању предузетника и сектора МСП.
Практична настава: анализе студија случаја.
Јовин, С. Предузетничке финансије Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2021
Пауновић, Б. Предузетништво и управљање малим предузећем Економски факултет Универзитета у Београду 2021
Ерић, Д., Бехара, И., Кецман, Ђ., и Јакшић, Б. Финансирање малих и средњих предузећа у Србији Институт економских наука и Привредна комора Србије 2012
Пауновић, Б., и Зиповски, Д. Пословни план - Водич за израду Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2021
Пауновић, Б., Ђуричин, Д., и Јаношевић, С. Предузетништво и менаџмент Завод за уџбенике 2015
Barringer, B., & Ireland, R. Entrepreneurship, Successfully Launching New Ventures Pearson Education 2010
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дебате, семинарске радове студената, студије случаја.