Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА47
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је упознавање и овладавање основним знањима из области предузетничких финансија која су неопходна сваком предузетнику, власнику малог или средњег предузећа или стручњаку из области финансија. Циљ предмета Предузетничке финансије је упознавање студената са специфичностима финансирања предузетника,могућностима финансирања предузетничког подухвата, ограничењима као и одабиру најповољнијег начина финансирања у складу са финансијским животним циклусом и финансијским потребама предузећа.
По завршетку учења овог предмета, студент ће бити способан да објасни финансијску функцију малог предузећа, да објасни и дефинише стратегију финансирања и обезбеђења финансијских средстава како у почетној фази пословања тако и када је у питању динамично предузеће. Студент ће моћи да разликује фазе у финансијском животном циклусу малог предузећа и предузетника и да састави финансијски план као део бизнис плана. Студент ће бити способан да идентификује и објасни изворе сопственог капитала, изворе позајмљеног капитала као и алтернативне изворе финансирања. Крајњи исход био би упознавање са могућностима финансирања предузетништва и предлагање адекватних финансијских извора у складу са потребама предузетника.
Теоријска настава

• Предузетништво и предузетнички процес.

• Димензије и значај предузетништва.

• Финансијска функција у предузећу.

• Стратегија финансирања и обезбеђења финансијских средстава.

• Финансијски животни циклус предузећа.

• Бизнис план.

• Пројектовање финансијских потреба предузећа.

• Извори сопственог капитала.

• Извори позајмљеног капитала.

• Алтернативни извори финансирања (venture capital, mezzanine, пословни анђели, приватни инвестициони фондови).

• Значај државне подршке у финансирању предузетника и сектора МСП.

Практична настава

• Анализе студија случаја.
Пауновић, Б. (2014). Предузетништво и управљање малим предузећем. Београд: Економски факултет, Универзитет у Београду.

Пауновић, Б., & Зиповски, Д. (2012). Пословни план - водич за израду. Београд: Економски факултет, Универзитет у Београду.

Ерић, Д. и остали (2012). Финансирање малих и средњих предузећа у Србији. Београд: Институт економских наука и Привредна комора Србије, Београд.

Barringer, B., & Ireland, R. (2010). Entrepreneurship, Successfully Launching New Ventures. Third Edition, Pearson Education.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дебате, семинарскe радовe студената, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: студија случаја 10