Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА35
Студијски програми
  • Предузетништво
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да омогући студентима овладавање основним знањем у области предузетничког менаџмента у савременим условима пословања кроз упознавање са: основним детерминантама и формама предузетничког менаџмента; индивидуалним, корпоративним и јавним предузетништвом; афирмисањем предузетништва у условима транзиције; могућностима покретања сопственог бизниса; кључним елементима управљања пројектима; стиловима, знањима и вештинама предузетничког менаџмента.
Након успешно савладане материје из овог предмета студенти ће бити у стању да:

• створе предуслове за успешан предузетнички менаџмент у условима конкретне економске стварности,

• да примењују детерминанте и форме предузетничког менаџмента

• да проналазе и индентификују изворе иновативних могућности,

• предузимају предузетничке стратегије,

• иницирају и управљају пројектима,

• приступе преструктурирању у условима динамичког окружења,

• примењују стилове управљања сходно траженој ситуацији.
Теоријска настава

• Теоријске концепције предузетничког менаџмента.

• Детерминанте и форме предузетничког менаџмента.

• Индивидуално, корпоративно и јавнопредузетништво.

• Услови развитка предузетничког менаџмента.

• Врсте и облици стратегија предузетничког менаџмента.

• Имплементација, евалуација и контрола стратегија.

• Иновације и иновативност, као основе предузетничког менаџмента.

• Могућности покретања сопственог бизниса, кључни елементи иницирања и управљања пројектима.

• Одлике и примена менаџерско-предузетничких стилова управљања.

• Модели и софтвери предузетничког менаџмента.

Практична настава

• Анализе студија случаја, дискусије, презентовање и анализе семинарских радова.
Mariotti, S., & Glackin, C. (2015). Entrepreneurship & Small Business, 2 th ed. Pearson Education Limited.

Katz, J., & Green, R. (2014). Entrepreneurial Small Business, 4 th ed. New York: McGraw-Hill/Irvin.

Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2011). Entrepreneurship, 7th ed. Irvin-McGraw-Hill (prevedno sedmo izdanje, izdavač Mate Zagreb).

Morris, M. H., Kuratko, D. F., & Covin, J. G. (2008). Corporate entrepreneurship and innovation, 2nd ed. Mason, Thomson South-Western.

Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на интернету
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа примера из праксе, чланака из часописа и са интернета. Дискусије, непосредна примена, семинарски радови студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10