Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММБК13
Студијски програми
  • МСС Менаџмент и бизнис
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 9
Број часова 4+3
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студенти развију меке коминикационе вештине, да разумеју значај пословне комуникације у савременом пословању и да овладају применом савремених дигиталних алата у пословном комуницирању. Такође, циљ је да студенти знају да дефинишу и упореде различите врсте и стилове комуницирања, као и да разумеју важност асертивног комуницирања у пословању. На крају, циљ предмета је да у оквиру интерне организационе комуникације студенти науче како се примењују савремени дигитални алати у оквиру тимског рада, док је у оквиру тржишног комунцирања циљ да студенти науче основна правила и њихову примену у комуникацији са екстерним пословним окружењем.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Примена дигиталних алата у пословном комуницирању, студенти ће научити да: анализирају основне елементе процеса коминицирања; дефинишу основне карактеристике вербалне и невербалне комуникације; дефинишу значај асертивног комуницирања; анализирају фазе у развоју тимског рада и значај комуникације у подизању тимске ефикасности и решавању конфликата; дефинишу основне моделе тржишног комуницирања; савладају основе ефикасне примене савремених дигиталних алата (ZOOM, Microsoft Teams, Google Drive, креирање видео порука) у синхроном и асинхроном пословном комуницирању.
Теоријска настава:
- Дефиниција и значај комуницирања у савременом пословању.
- Вербална и невербална комуникација.
- Предности и недостаци синхроне и асинхроне комуникације.
- Дефиниција и значај тимског рада (Интерна комуникација).
- Улога комуникације у оквиру тимског рада.
- Примена савремених дигиталних алата у оквиру тимског рада.
- Механизми тржишног комуницирања (Екстерна комуникација).
- Основе процеса преговарања.
- Управљање конфликтима у организацији.
- Примена савремених дигиталних алата у тржишном комуницирању.
Практична настава: лабораторијске вежбе (креирање садржаја у оквиру асинхроне комуникације); анализе пројектних задатака; анализа студија случаја.
1. Добријевић, Г. Пословно комуницирање и преговарање Универзитет Сингидунум 2021
2. Bovee L. C., & Thill V. J. Business communication essentials Pearson 2012
3. Burns, E., & Koskinen, M. Video - supported collaborative learning JAMK University of Applied Science 2020
Класична (екс катедра) настава, лабораторијска примена дигиталних алата, анализе студија случаја и примера из праксе, дискусије, презентација семинарских и пројектних радова.