Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.MMBK13
Studijski programi
  • MSS Menadžment i biznis
  • MSS Menadžment marketingom u turizmu
ESPB 9
Broj časova 4+3
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studenti razviju meke kominikacione veštine, da razumeju značaj poslovne komunikacije u savremenom poslovanju i da ovladaju primenom savremenih digitalnih alata u poslovnom komuniciranju. Takođe, cilj je da studenti znaju da definišu i uporede različite vrste i stilove komuniciranja, kao i da razumeju važnost asertivnog komuniciranja u poslovanju. Na kraju, cilj predmeta je da u okviru interne organizacione komunikacije studenti nauče kako se primenjuju savremeni digitalni alati u okviru timskog rada, dok je u okviru tržišnog komunciranja cilj da studenti nauče osnovna pravila i njihovu primenu u komunikaciji sa eksternim poslovnim okruženjem.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Primena digitalnih alata u poslovnom komuniciranju, studenti će naučiti da: analiziraju osnovne elemente procesa kominiciranja; definišu osnovne karakteristike verbalne i neverbalne komunikacije; definišu značaj asertivnog komuniciranja; analiziraju faze u razvoju timskog rada i značaj komunikacije u podizanju timske efikasnosti i rešavanju konflikata; definišu osnovne modele tržišnog komuniciranja; savladaju osnove efikasne primene savremenih digitalnih alata (ZOOM, Microsoft Teams, Google Drive, kreiranje video poruka) u sinhronom i asinhronom poslovnom komuniciranju.
Teorijska nastava:
- Definicija i značaj komuniciranja u savremenom poslovanju.
- Verbalna i neverbalna komunikacija.
- Prednosti i nedostaci sinhrone i asinhrone komunikacije.
- Definicija i značaj timskog rada (Interna komunikacija).
- Uloga komunikacije u okviru timskog rada.
- Primena savremenih digitalnih alata u okviru timskog rada.
- Mehanizmi tržišnog komuniciranja (Eksterna komunikacija).
- Osnove procesa pregovaranja.
- Upravljanje konfliktima u organizaciji.
- Primena savremenih digitalnih alata u tržišnom komuniciranju.
Praktična nastava: laboratorijske vežbe (kreiranje sadržaja u okviru asinhrone komunikacije); analize projektnih zadataka; analiza studija slučaja.
1. Dobrijević, G. Poslovno komuniciranje i pregovaranje Univerzitet Singidunum 2021
2. Bovee L. C., & Thill V. J. Business communication essentials Pearson 2012
3. Burns, E., & Koskinen, M. Video - supported collaborative learning JAMK University of Applied Science 2020
Klasična (eks katedra) nastava, laboratorijska primena digitalnih alata, analize studija slučaja i primera iz prakse, diskusije, prezentacija seminarskih i projektnih radova.