Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20SA03fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je da se omogući studentima upoznavanje osnovnih karakteristika savremenih produkata informacionih i komunikacionih tehnologija kao i mogućnosti njihove primene u različitim poslovnim sistemima. Studenti će se pored hardvera upoznati i sa mogućnostima koje nude softverski proizvodi za rešavanje informacionih potreba u uslovima savremenog poslovanja. Cilj predmeta je i da putem praktičnih vežbi osposobi studente za korišćenje osnovnih i naprednih funkcija tekst procesora, programa za obradu tabela i programa za izradu prezentacija.
Savladavanjem planiranog sadržaja studenti će biti sposobni da:
• identifikuju i selektuju produkte informacionih i komunikacionih tehnologija koji bi u pravoj meri odgovarali potrebama konkretnog poslovnog sistema,
• analiziraju i identifikuju informacione potrebe pojednih poslovnih procesa a sa druge strane da predlože i pribave hardverska i softverska rešenja koja će poslovnom sistemu obezbediti konkurentan položaj na tržištu,
• koriste osnovne alate iz oblasti automatizacije kancelarijskog poslovanja.
Teorijska nastava
• Informaciona tehnologija i trendovi njenog razvoja.
• Istorijat računara.
• Arhitektura računarskog sistema.
• Tipovi računara.
• Značaj i tipovi računarskih mreža.
• Internet, intranet i ekstranet.
• Bezbednost i privatnost računarskih sistema.
• Sistemski i aplikativni softver.
• Razvoj savremenih programskih jezika.
• Informacioni sistemi.

Praktična nastava
• Studije slučaja.
Marčićević Ž., & Marošan Z. (2010). Primena informacionih tehnologija. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija.
Marošan Z., & Vesin, B. (2009). Primena informacionih tehnologija, praktikum. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija.
Parsons, J. (2016). New Perspectives Computer Concepts 2016 Enhanced, Comprehensive 19th Edition. Cengage Learning.
Williams, B., & Sawyer, S. (2015). Using Information Technology 11edition. McGraw-Hill.
Predavanja su auditorna uz podršku savremenih učila i aktivno učešće studenata. Rad na vežbama obuhvata: analizu pređenog gradiva, praktičan rad na računaru u malim grupama i neposrednu primenu znanja, seminarske radove, studije slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 30 poena Završni ispit  70 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 70
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10