Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СА03фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је да се омогући студентима упознавање основних карактеристика савремених продуката информационих и комуникационих технологија као и могућности њихове примене у различитим пословним системима. Студенти ће се поред хардвера упознати и са могућностима које нуде софтверски производи за решавање информационих потреба у условима савременог пословања. Циљ предмета је и да путем практичних вежби оспособи студенте за коришћење основних и напредних функција текст процесора, програма за обраду табела и програма за израду презентација.
Савладавањем планираног садржаја студенти ће бити способни да:
• идентификују и селектују продукте информационих и комуникационих технологија који би у правој мери одговарали потребама конкретног пословног система,
• анализирају и идентификују информационе потребе поједних пословних процеса а са друге стране да предложе и прибаве хардверска и софтверска решења која ће пословном систему обезбедити конкурентан положај на тржишту,
• користе основне алате из области аутоматизације канцеларијског пословања.
Теоријска настава
• Информациона технологија и трендови њеног развоја.
• Историјат рачунара.
• Архитектура рачунарског система.
• Типови рачунара.
• Значај и типови рачунарских мрежа.
• Интернет, интранет и екстранет.
• Безбедност и приватност рачунарских система.
• Системски и апликативни софтвер.
• Развој савремених програмских језика.
• Информациони системи.

Практична настава
• Студије случаја.
Марчићевић Ж., & Марошан З. (2010). Примена информационих технологија. Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија.
Марошан З., & Весин, Б. (2009). Примена информационих технологија, практикум. Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија.
Parsons, J. (2016). New Perspectives Computer Concepts 2016 Enhanced, Comprehensive 19th Edition. Cengage Learning.
Williams, B., & Sawyer, S. (2015). Using Information Technology 11edition. McGraw-Hill.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, практичан рад на рачунару у малим групама и непосредну примену знања, семинарскe радовe, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30 поена Завршни испит  70 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 70
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10