Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК16
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања за самостално обављање књиговодствених послова у пословним субјектима, полазећи од принципа система двојног књиговодства и уважавајући законску и професионалну рачуноводствену регулативу. Циљ је и да се стекну примењива знања о књиговодственом обухватању бројних пословних догађаја у пословним субјектима, са крајњим циљем израде сета финансијских извештаја као крајњег продукта књиговодства.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да: препознају основне рачуноводствене исправе (документе) и утврде њихову формалну исправност; самостално прокњиже бројне пословне (књиговодствене) догађаје у пословним књигама уз примену одговарајућег књиговодственог софтвера; правилно утврде периодични финансијски резултат уз примену одговарајућег књиговодственог софтвера; саставе (израде) финансијске извештаје уз примену одговарајућег књиговодственог софтвера.
Теоријска настава:
- Књиговодствено евидентирање улазних и излазних фактура.
- Књиговодствено евидентирање примљених и датих аванса.
- Књиговодствено евидентирање залиха (робно и материјално књиговодство).
- Књиговодствено евидентирање основних средстава (куповина, продаја, пореска и рачуноводствена амортизација).
- Обрачун и књиговодствено евидентирање зарада и других личних примања, састављање појединачне пореске пријаве пореза и доприноса.
- Обрачун и књиговодствено евидентирање ПДВ, састављање пореске пријаве ПДВ.
- Књиговодствено евидентирање кредитних и лизинг послова.
- Књиговодствено евидентирање увоза и извоза добара и услуга.
- Предзакључна књижења (инвентар, временска разграничења, обрачун амортизације и курсних разлика).
- Обрачун и књижење пословног резултата.
- Израда завршног рачуна (састављање финансијских извештаја).
Практична настава: анализа и књиговодствено обухватање пословних (књиговодствених) докумената у књиговодственом софтверу; састављање и анализа финансијских извештаја у књиговодственом софтверу; студије случаја; дискусије.
Стојановић, Р., Петровић, Р., Нешић, В., и Новићевић, Б. Примена међународних стандарда финансијског извештавања Рачуноводство доо 2019
Петровић, П., Нешић, В., Стојановић, Р., и Младеновић, Д. Примена контног оквира за привредна друштва, задруге и предузетнике Институт за рачуноводство и ревизију 2021
Закић, В., и Ђукановић, С. Финансијско рачуноводство Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2010
Шкарић-Јовановић, К. Финансијско рачуноводство Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду 2015
Предавања, интерактивне вежбе, израда и анализа практичних примера у књиговодственом софтверу.