Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА18
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 4+2
Semestar 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање знања из области статистичке анализе и оспособљавање студената за коришћење различитих модела и метода примењене статистике. Циљ предмета је и примена теоријских знања о статистичким моделима у прикупљању, обради и анализи података, развијање способности логичког закључивања о добијеним резултатима, уз истовремену практичну примену теоријски обрађених метода. Изучавањем модела и метода примењене статистике, циљ је да се створи основа за анализу економских показатеља и предвиђање њиховог кретања у реалним тржишним околностима.
Након савладавања садржаја овог предмета, студенти ће бити у стању да: дефинишу и примене статистичке појмове и методе анализе статистичких података; повежу теоријска и практична знања приликом обраде података; изаберу статистичке методе и моделе који ће у конкретним околностима дати најбоље резултате; протумаче добијене резултате уз проналажење адекватне практичне примене; сагледају могућности примене стечених практичних знања кроз употребу одговарајућих алата у писању завршног мастер рада.
Теоријска настава
- Уводни појмови; Улога и значај статистике у истраживањима.
- Извори и базе података; Припрема података за обраду.
- Табеларно и графичко приказивање квалитативних и квантитативних података.
- Дескриптивна статистика са применом у Екселу.
- Регресиона анализа. Проста и вишеструка регресиона анализа кроз примену у Екселу.
- Анализа варијансе кроз примену у Екселу.
- Анализа временских серија; Линеарни, експоненцијални и квадратни тренд кроз примену у Екселу.
- Савремени статистички алати за обраду података.

Практична настава
- Практични примери, самосталан рад или рад у групи.
- Практичан рад у рачунарској лабораторији у Екселу.
Солдић-Алексић, Ј. (2015). Примењена анализа података: Рад у програмима за статистичку анализу и табеларна израчунавања. Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.
Levine, D. M., Stephan, D. F., Krehbiel, T. C., & Berenson, M. L. (2011). Statistics for Managers, Using Microsoft Excel (6th Ed.). Pearson Education, Inc.
Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th Еd.). SAGE Publications.
Предавања и вежбе, практичан рад у рачунарској лабораторији.