Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА25
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је упознавање судената са основним појмовима туризма, природних ресурса и развоја туризма, са посебним освртом на однос природа-туризам. Упознавање са улогом природних ресурса у креирању економског и привредног развоја туризма, односа туризма и животне средине, категоријама заштићених природних добара (законска основа) и њихова валоризација и коришћење у туристичке сврхе, обновљивим изворима енергије и енергетском ефикасношћу.
Након успешно савладаног градива ове наставне јединице, студенти ће бити у стању да:

• препознају и схвате значај природних ресурса за развој туризма,

• уопште значај концепта туризма као еколошког и природног феномена,

• идентификују потенцијале и ограничења, а све у складу са усвојеним законским актима и њиховом конкретном применом у развојним туристичким активностима у заштићеним природним добрима.
Теоријска настава

• Развој туризма.

• Повезаност туризма и природних ресурса.

• Природни ресурси у функцији туризма (подстицајни и ограничавајући фактори).

• Улога природних ресурса у планирању развоја туризма.

• Однос туризма и животне средине.

• Детерминација еколошких капацитета у туризму.

• Заштићена природна добра и туризам.

• Туристичка валоризација природних потенцијала.

• Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност у функцији туризма.Практична настава

• Практична настава обухвата упознавање са законским актима и практичним примерима везаним за однос природа-туризам, улогом и начином анализирања природних потенцијала у стратешким документима, семинарским радовима из области природних потенцијала, ограничења и утицаја туризма на животну средину.
Максин, М. (2013). Туризам и простор. Београд: Универзитет Сингидунум.

Максин, М., Пуцар, М., Кораћ, М., & Милијић, С. (2013). Менаџмент природних и културних ресурса у туризму. Београд: Универзитет Сингидунум.

Мркша, М. (2008). Туристичка валоризација специјланих резервата природе Војводине. Београд: Српско географско друштво.
Интерактивна настава кроз предавања, мултимедијалне презентације, практична настава која подразумева анализу радова и делова стратешких докумената из ове области кроз дебате и дискусије.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10