Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA25
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo 2017
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je upoznavanje sudenata sa osnovnim pojmovima turizma, prirodnih resursa i razvoja turizma, sa posebnim osvrtom na odnos priroda-turizam. Upoznavanje sa ulogom prirodnih resursa u kreiranju ekonomskog i privrednog razvoja turizma, odnosa turizma i životne sredine, kategorijama zaštićenih prirodnih dobara (zakonska osnova) i njihova valorizacija i korišćenje u turističke svrhe, obnovljivim izvorima energije i energetskom efikasnošću.
Nakon uspešno savladanog gradiva ove nastavne jedinice, studenti će biti u stanju da:

• prepoznaju i shvate značaj prirodnih resursa za razvoj turizma,

• uopšte značaj koncepta turizma kao ekološkog i prirodnog fenomena,

• identifikuju potencijale i ograničenja, a sve u skladu sa usvojenim zakonskim aktima i njihovom konkretnom primenom u razvojnim turističkim aktivnostima u zaštićenim prirodnim dobrima.
Teorijska nastava

• Razvoj turizma.

• Povezanost turizma i prirodnih resursa.

• Prirodni resursi u funkciji turizma (podsticajni i ograničavajući faktori).

• Uloga prirodnih resursa u planiranju razvoja turizma.

• Odnos turizma i životne sredine.

• Determinacija ekoloških kapaciteta u turizmu.

• Zaštićena prirodna dobra i turizam.

• Turistička valorizacija prirodnih potencijala.

• Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost u funkciji turizma.Praktična nastava

• Praktična nastava obuhvata upoznavanje sa zakonskim aktima i praktičnim primerima vezanim za odnos priroda-turizam, ulogom i načinom analiziranja prirodnih potencijala u strateškim dokumentima, seminarskim radovima iz oblasti prirodnih potencijala, ograničenja i uticaja turizma na životnu sredinu.
Maksin, M. (2013). Turizam i prostor. Beograd: Univerzitet Singidunum.

Maksin, M., Pucar, M., Korać, M., & Milijić, S. (2013). Menadžment prirodnih i kulturnih resursa u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum.

Mrkša, M. (2008). Turistička valorizacija specijlanih rezervata prirode Vojvodine. Beograd: Srpsko geografsko društvo.
Interaktivna nastava kroz predavanja, multimedijalne prezentacije, praktična nastava koja podrazumeva analizu radova i delova strateških dokumenata iz ove oblasti kroz debate i diskusije.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10