Izaberite stranicu
Šifra predmeta SSA42
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 1
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima koja će studentima poslovnog usmerenja omogućiti donošenje odluka koje su bitne za pojedina područja odgovornosti menadžera proizvodnje, kvaliteta i linijskih menadžera u preduzetničkom biznisu.
Ishod predmeta se bazira na izučavanjima opštih znanja koja su bitna za ukupno poslovanje malih i srednjih preduzeća ali i na sticanju veština u korišćenju različitih načina, metoda i alata za poboljšanje proizvodnje i podrazumeva sposobnost studenta da definiše područja upravljanja proizvodnjom i proizvodnu strategiju, da shvati vezu između oblikovanja proizvoda i same proizvodnje i da bude upoznat sa donošenjem mogućih odluka u vezi sa sledećim područjima odgovornosti: kvalitetom, oblikovanjem procesa, planiranjem i terminiranjem kapaciteta, upravljanje zalihama i upravljanje radom i ljudskim resursima.
Teorijska nastava

• Kvalitet: operativno upravljanje kvalitetom, kontrola i poboljšanje kvaliteta

• Oblikovanje procesa: izbor procesa, oblikovanje uslužne proizvodnje, izbor tehnologije, analiza toka i prostorni raspored proizvodnih sredstava

• Planiranje kapaciteta: predviđanje potreba, agregatna planiranja, terminiranje proizvodnje, planiranje projekta i biznis plan

• Upravljanje zalihama: nezavisna potražnja, planiranje potreba materijala, proizvodnja u pravo vreme

• Upravljanje radom: rukovođenje radnom snagom, oblikovanje rada i radnog mesta, merenje i poboljšanje karakteristika radaPraktična nastava

• Studije slučaja
Alistair B. J., Nigel S., (2008) Quan titative Analysis in Operations Management, Prentice Hall, Lonodn

Slack N., Chambers S., Johnson R.,, (2007) Operations management, Prentice Hall, Harlow, England

Popović B., Klarin M., Miletić LJ., (2005) Upravljanje proizvodnjom i usluživanjem-monografija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

Miletić LJ., Popović B., (2004) Primeri rešenih zadataka iz Upravljanja tehnologijom – Operations management, Viša poslovna škola, Novi Sad

Stevenson W. J., (2001) Operations Management, McGraw Hill

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na Internetu
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit  30 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 30
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 35  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10