Izaberite stranicu
Шифра предмета ССА42
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 7
Број часова 3+3
Semestar 1
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је овладавање теоријским и практичним знањима која ће студентима пословног усмерења омогућити доношење одлука које су битне за поједина подручја одговорности менаџера производње, квалитета и линијских менаџера у предузетничком бизнису.
Исход предмета се базира на изучавањима општих знања која су битна за укупно пословање малих и средњих предузећа али и на стицању вештина у коришћењу различитих начина, метода и алата за побољшање производње и подразумева способност студента да дефинише подручја управљања производњом и производну стратегију, да схвати везу између обликовања производа и саме производње и да буде упознат са доношењем могућих одлука у вези са следећим подручјима одговорности: квалитетом, обликовањем процеса, планирањем и терминирањем капацитета, управљање залихама и управљање радом и људским ресурсима.
Теоријска настава

• Квалитет: оперативно управљање квалитетом, контрола и побољшање квалитета

• Обликовање процеса: избор процеса, обликовање услужне производње, избор технологије, анализа тока и просторни распоред производних средстава

• Планирање капацитета: предвиђање потреба, агрегатна планирања, терминирање производње, планирање пројекта и бизнис план

• Управљање залихама: независна потражња, планирање потреба материјала, производња у право време

• Управљање радом: руковођење радном снагом, обликовање рада и радног места, мерење и побољшање карактеристика радаПрактична настава

• Студије случаја
Alistair B. J., Nigel S., (2008) Quan titative Analysis in Operations Management, Prentice Hall, Lonodn

Slack N., Chambers S., Johnson R.,, (2007) Operations management, Prentice Hall, Harlow, England

Поповић Б., Кларин М., Милетић Љ., (2005) Управљање производњом и услуживањем-монографија, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд

Милетић Љ., Поповић Б., (2004) Примери решених задатака из Управљања технологијом – Operations management, Виша пословна школа, Нови Сад

Stevenson W. Ј., (2001) Operations Management, McGraw Hill

Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на Интернету
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 30
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 35  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10