Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА19
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да студенти овладају основним начелима управљања пројектима, као и да савладају методологију управљања пројектима кроз све фазе припреме и реализације пројеката и тако се оспособе за учешће и реализацију задатака у конкретним пројектима.
Студент се, кроз добијена теоријска знања, оспособљава да планира, организује и контролише пројектне активности у циљу реализације пројеката у оквиру предвиђеног времена и буџета уз задати квалитет. Након успешно савладане материје студент је обучен за рад на пословима припреме, реализације и евалуације пројеката по савременој методологији.
Теоријска настава
• Теоријске основе, дефиниције и врсте пројеката
• Циклуси и фазе у реализацији пројеката; Иницирање пројеката
• Опис и концепт пројекта; Планирање пројекта
• Извршење пројекта; Контролисање пројекта; Закључење пројекта
• Управљање трошковима пројекта; Управљање временом пројекта; Управљање квалитетом пројекта
• Управљање ризиком пројекта; Управљање променама у пројекту
• Методе и технике управљања пројектима
• Стандардни рачунарски програми подршке управљању пројектима
• Управљање међународним пројектима; Управљање ЕУ пројектима.

Практична настава
• Студије случаја, Методе и технике управљања пројектима: CPM (Critical path method), Perth method, PBS (Personal brakedown structure), WBC (Work brakedown structure), OBS (Organization brakedown structure).
• Рачунарска подршка.
Ђуричин, Д. Н., и Лончар, Д.М. (2015). Менаџмент помоћу пројеката. Београд: ЦИД Економског факултета у Београду.
Јовановић, П. (2015). Управљaње пројектима. Београд: Факултет за пројектни и иновациони менаџмент.
Kerzner, H. (2006). Project Management, А Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 9th Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Wiley.
Bešlić, B., Copić, M., Kosor, K., Kulakowski, N., Maletić, I., & Zrnušić N. (2014). Upravljanje EU projektima. Zagreb.
Радаковић, Н., и Морача, С. (2012). Основе управљања пројектима. Нови Сад: Факултет техничких наука.
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа примера из праксе, чланака из часописа и са интернета. Дискусије, непосредна примена, семинарски радови студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10