Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MSA19
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim načelima upravljanja projektima, kao i da savladaju metodologiju upravljanja projektima kroz sve faze pripreme i realizacije projekata i tako se osposobe za učešće i realizaciju zadataka u konkretnim projektima.
Student se, kroz dobijena teorijska znanja, osposobljava da planira, organizuje i kontroliše projektne aktivnosti u cilju realizacije projekata u okviru predviđenog vremena i budžeta uz zadati kvalitet. Nakon uspešno savladane materije student je obučen za rad na poslovima pripreme, realizacije i evaluacije projekata po savremenoj metodologiji.
Teorijska nastava
• Teorijske osnove, definicije i vrste projekata
• Ciklusi i faze u realizaciji projekata; Iniciranje projekata
• Opis i koncept projekta; Planiranje projekta
• Izvršenje projekta; Kontrolisanje projekta; Zaključenje projekta
• Upravljanje troškovima projekta; Upravljanje vremenom projekta; Upravljanje kvalitetom projekta
• Upravljanje rizikom projekta; Upravljanje promenama u projektu
• Metode i tehnike upravljanja projektima
• Standardni računarski programi podrške upravljanju projektima
• Upravljanje međunarodnim projektima; Upravljanje EU projektima.

Praktična nastava
• Studije slučaja, Metode i tehnike upravljanja projektima: CPM (Critical path method), Perth method, PBS (Personal brakedown structure), WBC (Work brakedown structure), OBS (Organization brakedown structure).
• Računarska podrška.
Đuričin, D. N., i Lončar, D.M. (2015). Menadžment pomoću projekata. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Jovanović, P. (2015). Upravljanje projektima. Beograd: Fakultet za projektni i inovacioni menadžment.
Kerzner, H. (2006). Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 9th Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Wiley.
Bešlić, B., Copić, M., Kosor, K., Kulakowski, N., Maletić, I., & Zrnušić N. (2014). Upravljanje EU projektima. Zagreb.
Radaković, N., i Morača, S. (2012). Osnove upravljanja projektima. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Analiza primera iz prakse, članaka iz časopisa i sa interneta. Diskusije, neposredna primena, seminarski radovi studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10