Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ52
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Упознавање студената са основним елементима теорије нумеричке сложености и анализе алгоритама, као и принципима формирања алгоритама за решавање проблема у различитим областима (теорији графова, алгебри, геометрији, области низова и скупова).
Студенти ће научити да самостално креирају алгоритме и да одреде њихову нумеричку сложеност.
Теоријска настава

• Појам алгоритама

• Запис алгоритама

• Дизајн алгоритама

• Анализа алгоритама

• Асимптотско време извршавања алгоритма

• Нотација алгоритма

• Итеративни и рекурзивни алгоритми

• Анализа рекурзивних алгоритама

• Рекурентне једначине

• Руковање основним структурама

Практична настава

Самостално креирање алгоритама из области која се изучава на предавању и провера сложености алгоритама
Д. Живковић, Методи писања и анализе алгоритама, Сингидунум, Београд, 2015.

М. Живковић, Алгоритми, ПМФ, Београд, 2000

Б. Јошанов, З. Будимац, Пројектовање алгоритама, Виша пословна школа, Нови Сад, 2000.
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама обухвата: анализу пређеног градива, дебате, семинарске радове студената, студије случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

 

Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 20
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 25
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10