Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST02Efbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta jeobnavljanje postojećeg znanja opšteg engleskog jezika i razvijanje svih jezičkih veštinai strategija neophodnih za uspešnu usmenu i pismenukomunikaciju na engleskom jeziku u poslovnom okruženju.
Nakon završetka studijskog programa student je sposoban da pravilno koristi raspoloživa jezička sredstva potrebna za predstavljanje svog budućeg poslovnog okruženja, sebe i svojih interesovanja; raspolaže osnovnim jezičkim, sociolingvističkim i kulturološkim znanjem neophodnim sa uspešan poslovni kontakt u situacijama kao što su uspostavljanje kontakta sa poslovnim partnerom, sastanci, pregovori i druženje van poslovnog okruženja; u mogućnosti je da razume osnovne ideje autentičnih tekstova iz oblasti poslovalja iz novina i sa interneta; u stanju je da sastavi kratak imejl, poslovno pismo i CV; poseduje znanje o strategijama koje omogućavaju nesmetanu komunikaciju; služi se rečnicima u štampanom i elektronskomobliku.
Teorijska nastava
Teme:. Vrste poslova u kompanijama, problemi na radnom mestu, putovanja, kupovina i prodaja proizvoda, započinjanje preduzetničkog poduhvata, tajan usčešnog poslovanja, ponašanje u firmi, u restoranu. Semantičke formuleza ostvarivanje govornih činova koji se javljaju priuspostavljanju kontakta (telefonom), upoznavanje, druženju van radnog mesta, rezervacijama putovanja,razgovoru za posao, razrešavanju problema na radom mestu, na sastancima. Gramatika: sadašnji i prošli prosti i trajni oblik glagola, modalni glagoli, upitne rečenice, brojive i nebrojive imenice, poređenje prideva, izražavanje budućih radnji.
Pisanje imejlova, poslovnog pisma, kratkih opisa proizvoda i usluga i zapisnika sa sastanka, CV.

Praktična nastava:
Analiza slučaja, simulacija govornih situacija.
Cotton, D., Faley, D. & Kent, S. (2012). Market Leader Elementary Business English Course Book. UK: Pearson Longmna.
Rogers, J. (2012). Market Leader ElementaryBusiness English Practice Files. UK: Pearson Longmna.
Emmerson, P. (2007).Essential Business Grammar Builder. UK: Mackmillan.
Taylor, Sh. (2012). Model Business Letters, E-mails, and Other Business Documents. FT Press.
Sweeney, S. (2004).Communicating in Business. UK: Cambridge Professional English.
Video i audio materijalkoji prate udžbenik i obrazovni materijal dostupan na internetu.
Interaktivna nastava. Samostalni, grupni rad i rad u paru.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10