Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД04
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Циљ предмета јесте обнављање постојећег знања општег енглеског језика и развијање свих језичких вештина и стратегија неопходних за успешну усмену и писмену комуникацију на енглеском језику у пословном окружењу.
Након завршетка студијског програма студент је способан да правилно користи расположива језичка средства потребна за представљање свог будућег пословног окружења, себе и својих интересовања; располаже основним језичким, социолингвистичким и културолошким знањем неопходним са успешан пословни контакт у ситуацијама као што су успостављање контакта са пословним партнером, састанци, преговори и дружење ван пословног окружења; у могућности је да разуме основне идеје аутентичних текстова из области пословања из штампе; у стању је да састави кратак имејл, пословно писмо и CV; поседује знање о стратегијама које омогућавају несметану комуникацију; служи се речницима у штампаном и електронском облику.
Теоријска настава:
- Врсте послова у компанијама, проблеми на радном месту, путовања, куповина и продаја производа, започињање предузетничког подухвата, фактори успешног пословања, понашање у фирми, у ресторану.
- Семантичке формуле за остваривање говорних чинова који се јављају при успостављању контакта (телефоном), упознавању, дружењу ван радног места, резервацијама путовања, разговору за посао, разрешавању проблема на радом месту, на састанцима.
- Садашњи и прошли прости и трајни облик глагола, модални глаголи, упитне реченице, бројиве и небројиве именице, поређење придева, изражавање будућих радњи.
- Писање имејлова, пословног писма, кратких описа производа и услуга, CV.
Практична настава: анализа случаја, симулација говорних ситуација.
Cotton, D., Falvey, D., Kent, S., & O'Driscoll, N. 3rd Edition Elementary Market Leader, MyEnglishLab Pearson, Longman 2016
Rogers, J. 3rd Edition Elementary Market Leader, Business English Practice File Pearson, Longman 2012
Бикицки, Н., и Вережан, Т. Приручник за први и други страни пословни језик енглески Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Emmerson, P. Essential Business Grammar Builder Pack MacMillan Education 2016
Barrall, I. Market leader: Elementary Business English, Teachers Resource Book Pearson 2012
Kent, S., Cotton, D. & Falvey, D. Market Leader Elementary Coursebook Pearson 2016
Интерактивна настава онлајн. Самостални рад.